projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Pro.tur.rurale - Turistična promocija poti na območju bonifike in kmetijskih objektov na čezmejnem območju

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BAVEN222499
 • Koristnik: Konzorcij za bonifiko "Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento"
 • Partner:
  RA ROD - Razvojna agencija ROD

 • Opis: V okviru projekta je bila izvedena vrsta pobud za turistični razvoj amelioriranih območij v vzhodnem Venetu ter v Ajdovščini s ciljem povečati pretok turistov tudi izven sezone. Namen projekta je bil spodbuditi okolju prijazen tematski turizem na osnovi zgodovine amelioracije, in sicer iz vidikov zgodovine, arhitekture in okolja. S tem v zvezi so se izvajale aktivnosti promocije in ovrednotenja pomembnih lokalnih elementov, in sicer kmečkih posegov za amelioracijo ozemlja na območju Veneta in v Sloveniji, ki prikazujejo razvoj območja v zgodovini z namenom razviti tematski turizem ob promociji kolesarskih in rečnih poti. V začetni fazi se je izvajalo raziskovanje in katalogizacija, kateri je sledilo nekaj kongresov o amelioraciji. V naslednji fazi je bil izdelan atlas amelioriranega ozemlja na celotnem čezmejnem območju ter določena skupna tematska pot, v katero je vključen tudi voden ogled območja bonifikacije v okviru Konzorcija. S projektom turistične animacije je bila uspešno ovrednotena stavbna dediščina amelioriranega ozemlja in podeželja ter kolesarske poti, ki so bile urejene ob namakalnem omrežju v pristojnosti Konzorcija. Končni cilj je bil povečati raznolikost in tako tudi izven sezone obogatiti turistično ponudbo beneškega zaledja med rekama Livenza in Tilment ter območja Ajdovščine v Sloveniji. Obe območji se ponašata z visokokakovostno ponudbo, vendar ostajata ob robu večjih turističnih pretokov, ki nasprotno zaznamujejo obalni pas pokrajine Benetke.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2006
 • Datum konca projekta: marec 2008
 • Odobreni strošek: 120.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Goriška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017