projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Integrirani tele turizem

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BAFVG222475
 • Koristnik: Pansepol S.a.S. (Trieste)
 • Partner:
  DGR Consulting S.r.l. (Trieste)
  Gospodarska zbornica Slovenije - Območna obrtna zbornica Koper
  Promo Sail S.n.c. (Trieste)
  Wave Net S.r.l. (Monfalcone)

 • Opis: Namen tega projekta je bil pripraviti celovite celoletne turistične pakete na podlagi vključevanja privlačnih zanimivosti Julijske krajine in Krasa. Izdelani so bili kulturni, krajinski in športni programi na določenih geografskih območjih. Cilj projekta je bil izdelati skupno promocijo gorskega, morskega in intelektualnega turizma. V ta namen so bile uporabljene najbolj napredne tehnološke rešitve. Izdelani so bili georeferenčni zemljevidi, ortofoto in satelitski posnetki geografskih reliefov, grafično obdelani in arhivirani posnetki na namenskem grafičnem strežniku. Pri izvajanju projekta so bile uporabljene najbolj agresivne tehnike za spletno trženje (stalno visoko pozicioniranje spletnega portala na izbranih iskalnikih prek ključnih besed “turizem”, “Kras”, “Trst” itd) ter uporabljena prilagodljivost projekta in programska oprema, ki omogoča povezavo z obstoječimi podatkovnimi bazami in uporabo podatkov v njih. Namen projekta je bil potencialnim turistom ponuditi priložnost, da si na svojem računalniku ogleda območje, ki ga namerava obiskati, saj je območje vneseno v računalniški sistem. Prek spleta si lahko turisti pripravijo turistični program in načrtujejo svoje potovanje, prenočevanja in obisk izbranih krajev.
 • Spletna stran projekta: http://www.teleturismo.org

 • Datum pričetka projekta: maj 2005
 • Datum konca projekta: april 2006
 • Odobreni strošek: 203.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017