21_slohello
Programski dokumenti


21_slohello

Kazalo dokumentacije na tekoči podstrani:

Operativni program

Okoljsko poročilo

Komunikacijski načrt

Letna poročila o izvajanju

Poročilo vrednotenja

Tematsko poročiloDokumentacija:

COVER OP ITA-SLO 07-13 (SLOVENE 2010 VERSION)


Operativni program
Evropska komisija je 20. aprila 2010 odobrila novo besedilo operativnega programa “Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013”, sofinanciranega s sredstvi Evropskega sklada za regionali razvoj v okviru cilja “evropsko teritorialno sodelovanje” v Italiji in Sloveniji.

Prečiščeno besedilo:
Slovenska različica
Italijanska različica

SKLEP KOMISIJE z dne 2.2.2016 o spremembi Odločbe C(2007) 6584 o sprejetju operativnega programa „Program čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija 2007–2013“ strukturne pomoči Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja v Italiji in Sloveniji
Sklep št. C(2016) 715 del 02.02.2016 (slovenska različica)
Sklep št. C(2016) 715 del 02.02.2016 (italijanska različica)
Priloga II v italijanskem jeziku


SKLEP KOMISIJE z dne 9.2.2015 o spremembi Odločbe C(2007) 6584 o sprejetju operativnega programa „Program čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija 2007–2013“ strukturne pomoči Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja v Italiji in Sloveniji
Sklep št. C(2015) 685 z dne 9.2.2015 (slovenska različica)
Sklep št. C(2015) 685 z dne 9.2.2015 (italijanska različica)
Priloge


SKLEP KOMISIJE z dne 24.1.2014 o spremembi Odločbe C(2007) 6584 o sprejetju operativnega programa „Program čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija 2007–2013“ strukturne pomoči Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja v Italiji in Sloveniji:
Sklep št. C(2013) 9866 z dne 24.1.2014 (slovenska različica)
Sklep št. C(2013) 9866 z dne 24.1.2014 (italijanska različica)
Priloga I in II v italijanskem jeziku


Sklep št. K(2010) 2343 z dne 20.4.2010
Slovenska različica
Italijanska različica


Okoljsko poročilo

Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) programov, ki se financirajo iz strukturnih skladov Evropske unije v okviru kohezijske politike za obdobje 2007-2013, je obveznost, ki se predpisuje na različnih ravneh evropske zakonodaje. Med prvimi je Uredba (ES) št. 1083/2006. V 47. členu z naslovom »Splošne določbe« v poglavju Vrednotenja, našteje strateško okoljsko presojo med instrumenti Evropske unije na področju varstva okolja, kar pomeni, da je ta dokument treba upoštevati v okviru vrednotenja.
Komunikacijski načrt

Organ upravljanja je pristojen za vodenje programa ter načrtovanje in izvajanje komunikacijskega načrta, medtem ko sta informiranje in obveščanje javnosti na lokalni ravni odgovornost vsakega posameznega institucionalnega partnerja. Skupni tehnični sekretariat in Slovenska info točka pomagata Organu upravljanja in institucionalnim programskim partnerjem pri informiranju in obveščanju javnosti.
V skladu s 3. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, Organ upravljanja predloži Komunikacijski načrt v štirih mesecih od datuma odobritve Operativnega programa, ki ga je EK odobrila z Odločbo Komisije št. K(2007)6584 dne 20. decembra 2007.
EK je odobrila Komunikacijski načrt z odločbo št. 5387 dne 30. junija 2008.

Spremenjen Komunikacijski načrt (priloga k Letnemu poročilu o izvajanju 2010), odobren s strani Evropske komisije, v skladu s členom 4., točka 1, črka a)
Slovenska različica
Italijanska različica

Komunikacijski načrt, ki ga je odobrila Evropska komisija z odločbo št. 5387 z dne 30. junija 2008
Letna poročila o izvajanju

Letna poročila o izvajanju, ki jih obravnava in potrdi Nadzorni odbor, vsebujejo pregled izvajanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 in programskih aktivnosti od 1. januarja do 31. decembra za posamezno leto.
Zaradi boljše preglednosti izvajanja Programa, poročila vsebujejo tudi informacije o aktivnostih izvedenih v prihajajočem letu, in sicer do 31. marca. Poročila pripravi Organ upravljanja s pomočjo Skupnega tehničnega sekretariata v skladu z določili 67. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in na podlagi Priloge XVIII k Uredbi Komisije (ES) št. 1828/2006 spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 846/2009.

20142013201220112010


Allegato 3 - Azioni di informazione e pubblicità dei beneficiari / Priloga 3 - Ukrepi upravičencev za informiranje in obveščanje javnosti

20092008


Priloga 1 - Povratne informacije: ocenjevanje in spremljanje izvajanja Komunikacijskega načrta

2007
Poročilo vrednotenja

Namen vmesnega vrednotenja je dati Organu upravljanja, Skupnemu tehničnemu sekretariatu, Slovenski info točki, nacionalnim in regionalnim lokalnim organom, ostalim organom programa in deležnikom, potrebne informacije za presojo napredovanja Programa, predvsem pa:
• Dati zadostne informacije, da se preveri ustreznost, skladnost, uspešnost in učinkovitost izvajanja predvidenih aktivnostih ter se izpostavijo doseženi rezultati v primerjavi z zastavljenimi cilji;
• Izpostaviti vse koristne elemente, da se opredelijo težave, ki ovirajo izvajanje Programa ter oblikovati predloge za njihovo odpravo;
• Pripraviti podlage za naknadno (ex-post) vrednotenje.

Dopolnjena koncna verzija, 4. maj 2015Prvo poročilo
Tematsko poročilo

Tematsko poročilo spada v okvir vmesnega vrednotenja v teku izvajanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Namen poročila je preučiti lastnosti upravičencev v projektih, pripravljeno pa je bilo na osnovi statistične analize osnovnih podatkov, ki so jih upravičenci posredovali Organu upravljanja, ter dodatnih informacij o izvajanju projektov in finančnem napredovanju. V skladu z dogovorom z Organom upravljanja so v poročilu predstavljeni analiza in opisi upravičencev ter partnerstev pri posameznih projektih s teritorialnega vidika. Informacije o partnerjih in projektih so predstavljene na ravni NUTS3.nazaj na vrh strani

kontakti

Skupni organ upravljanja
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik
Področje za vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik ter premoženjskih zadev
Služba za Evropsko teritorialno sodelovanje, državne pomoči in splošne zadeve
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
E-mail:

Skupni tehnični sekretariat
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
tel.: +39 040 377 5993
fax: +39 040 3775907
E-mail:

Slovenska info točka
Služba vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Regionalna pisarna Štanjel
Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija
Tel. (+386) 5 7318 533
Fax (+386) 5 7318 531
E-mail: