projects_itahello
Progetti 2000-2006


projects_itahello
 • Titolo: Simis - sistema integrato di monitoraggio Isonzo-Soca

 • Asse prioritario di riferimento: Trajnostni razvoj čezmejnega območja ITA
 • Misura: Misura 1.1 - Tutela, conservazione e valorizzazione dell’ambiente e del territorio

 • Codice/Acronimo: AAFVG111009
 • Beneficiario: Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 • Partner:
  Agenzia per l’ambiente della Repubblica di Slovenia - Ministero dell'ambiente e del territorio della Repubblica di Slovenia
  Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
  DEEI - Dipartimento di Elettrotecnica Elettronica Informatica - Università degli Studi di Trieste
  DIC - Dipartimento di Ingegneria Civile - Università degli Studi di Trieste
  ex Ufficio Idrografico e Mareografico (Venezia) oggi APAT - Agenzia per la Protezione dell’Ambiente, ufficio di Venezia
  Facoltà di ingegneria civile e geodesia - Università di Ljubljana

 • Descrizione: Namen projekta je prispevati k varovanju populacij v vodnem območju Soče pred hidrološkim in hidrogeološkim tveganjem, tako da se povežeta mreži za hidrometeorološki monitoring Civilne zaščite Avtonomne dežele Furlanija Julijska krajina in Agencije Republike Slovenije za okolje. Glavni cilj projekta je realizacija povezanega sistema monitoringa celotnega povodja reke Soče, ki ga bo spremljala dejavnost zbiranja, informatizacije in dopolnjevanja podatkov z različnih virov. Pripravljena bodo skupna orodja za ocenjevanje hidrološkega in hidrogeološkega tveganja za lokalno prebivalstvo v realnem času ter se okrepila orodja za preprečevanje in obvladovanje kritičnih situacij, za katere je odgovorna civilna zaščita. V okviru sistema je predvidena računalniška povezava med operativnima centroma v Palmanovi in Ljubljani z namestitvijo in nastavitvijo potrebne strojne in programske opreme za povezavo različnih sistemov in usklajevanje izmenjanih podatkov ter namestitev mobilnih enot za spremljanje na najbolj kritičnih točkah s centralami MARC in GSM povezavami ter povezavami z napravami za merjenje rečnega pretoka in določenih hidrometeoroloških parametrov. Podatki, ki se bodo zbrali s pomočjo integriranega sistema za spremljanje, se bodo v Sloveniji in Italiji uporabljali za celovito oceno hidrološkega tveganja, obvladovanje kriznih situacij v primeru poplav, pripravo skupnih načrtov za nujne primere in zgodnje obveščanje, načrtovanje ukrepov za varovanje tal in vodnih sistemov, katerih namen sta učinkovito upravljanje in trajnostna raba ozemlja v porečju Soče.
 • Web page progetto: http://www.simis.si

 • Data d'inizio: giugno 2003
 • Data di termine: dicembre 2007
 • Costo approvato: 1.000.000,00 €
 • Regioni: Udine

beneficiari

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e a quanto stabilito nel European Transparency Initiative (COCOF 23 Aprile 2008), l’Autorità di Gestione del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007–2013 pubblica ogni anno a febbraio l’elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni connesse.

Elenco dei beneficiari del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007–2013


Ai sensi dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, si pubblica l'elenco anche nel forma di foglio elettronico.

Elenco aggiornato al 28/02/2017