projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: CroCTaL - KRAJINA in ČEZMEJNE KOLESARSKE POTI

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 1

 • Koda projekta: CroCTaL
 • Koristnik: Provincia di Gorizia
 • Partner:
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Kanal ob Soči
  Občina Komen
  Občina Šempeter-Vrtojba
  Občina Miren-Kostanjevica
  Comune di Gorizia
  Provincia di Ferrara
  Provincia di Udine
  Provincia di Gorizia
  Provincia di Padova
  Občina Brda
  Občina Renče-Vogrsko
  Kolesarska Zveza Slovenjie
  Direzione trasporti e mobilità, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

 • Opis:
  Projekt CroCTaL (Crossborder Cycling Tracks and Landscape) si kot cilj zastavlja izboljšavo čezmejnih cestnih povezav ter povezavo mest in podeželja z željo po omejitvi prometa in onesnaževanja.

  Izdelava mreže kolesarskih stez v čezmejnem območju, ki bi bila vpeta tako v urbani kot v podeželski okvir, z namenom povečanja dostopnosti in zagotovitve trajnostne teritorialne integracije.

  Promocijo politik za uravnoteženi in trajnostni čezmejni razvoj, z izvajanjem posegov v mreži, usmerjenih na izdelavo skupnih destinacij, povezanih s kolesarskimi potmi, skupno promocijo in trženjem kolesarskih poti in modeli trajnostne mobilnosti.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2011
 • Datum konca projekta: januar 2015
 • Upravičeni strošek: 1.286.286,05
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Udine, Padova, Ferrara, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017