projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: PratiCons - Prakse konservatorstva arhitekturne dediščine

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 3

 • Koda projekta: PratiCons
 • Koristnik: Oddlek za zgodovino in varstvo kulturne dediščine - Univerza v Vidmu
 • Partner:
  Univerza v Novi Gorici
  Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche – Università di Udine
  Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija
  Občina Idrica
  Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

 • Opis:
  Cilj projekta je izboljšati pristop k varovanju in obnovi stavbne dediščine, kot temeljni pogoj za oblikovanje vsakega kulturnega sistema, ki temelji na ohranjanju virov določenega območja. Cilj je prav tako pobuda za izgradnjo izobraževalnega mehanizma, izmenjavo praktičnih informacij povezanih s tehnologijami ohranjanja, namenjenim trajnostnem razvoju področja, hkrati pa povečanju pomembnosti tekočih in bodočih projektov.

  predvidene aktivnosti:
  1.) priznanje tradicionalne uporabe materialov in tehnik gradnje v smislu strokovnega priznavanja s strani podjetij;
  2.) oblikovanje spletnih GIS sistemov, ki vsebujejo izbrane prostorske podatke;
  3.) realizacijo referenčnih priročnikov: strokovni priročnik tehnik za ohranjanje kulturne dediščine; vodnik trajnostne uporabe nepremičnin za splošno populacijo;
  4.) aktiviranje programov usposabljanja za ohranjanje in upravljanje stavbne dediščine;
  5.) realizacija pilotno gradbišče (Idrija);
  6.) analiza teritorija z analizo tržišča obnov in opredelitev orodja za certificiranje s strani podjetij.

  predvideni rezultati:
  Konkretne dejavnosti vključujejo:
  - Družbeno-ekonomska analiza stanja območja v zvezi s temo restavratorstva;
  - Analiza tehnik in materialov arhitekture območja;
  - Izdelava intervencijskega priročnika za subjekte v sektorju (podjetja in obrtniki);
  - Oblikovanje informativne brošure namenjene privatnem sektorju o praksah vzdrževanja in konservatorska stavb;
  - Raziskava o modelu certificiranja malih, srednjih in velikih podjetij, ki delujejo na področju restavratorstva;
  - Izdelava GIS platforme za zbiranje pridobljenih vsebin;
  - Tečaji usposabljanja in informativna zgoščenka CD;
  - Različna orodja, dejavnosti in komunikacijski dogodki.

 • Spletna stran projekta: http://praticons.com

 • Datum pričetka projekta: oktober 2012
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 689.700,00
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Udine, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017