projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: AGRI - KNOWS

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 3

 • Koda projekta: AGRI - KNOWS
 • Koristnik: Univerza v Novi Gorici
 • Partner:
  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
  Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali - Università degli Studi di Udine
  Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
  Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
  ISIS Malignani – Istituto Statale Istruzione Superiore Malignani
  Istituto d'istruzione superiore "P. D'Aquileia"

 • Opis:
  Projekt Agri-Knows implementira znanje iz strokovnjakov na visoki ravni iz različnih institucij, ki delujejo v raziskovalnem in kmetijskem sektorju (univerze in raziskovalne inštitute) z namenom prenosa njihovega specifičnega znanja o problematiki onesnaževanja okolja zaradi prekomerne rabe nutrientov, pesticidov in drugih učinkovin, s strokovnih in raziskovalnih subjektov na bodoči tehniški sektor.

  Predvidene aktivnosti:
  Prenos znanja se bo izvajal z dodatnim usposabljanjem in izobraževanjem učiteljev srednjih šol kot tudi učencev v srednjih in osnovnih šolah. Končni cilj je izboljšati ozaveščenost ter skrb za okolje in zdravje človeka.
  Projekt predvideva postavitev mikrokozmos poskusov v šolah, organizacijo delavnic za dijake in študente, usposabljanj za učitelje in dneve odprtih vrat na osnovnih šolah. Skupne pobude za spodbujanje poslovnih aktivnosti, raziskav in razvoja, novih delovnih mest, tudi na obrobnih in podeželskih območjih, s posebnim poudarkom na delovnih mestih z višjo dodano vrednostjo) želimo vzpostaviti povezave med različnimi institucijami raziskav, znanja in izobraževanja s področja okolja ter kmetijstva.

  Predvideni rezultati:
  Rezultat projekta bodo usposobljeni, izobraženi in osveščeni dijaki;
  vzpostavljeni bodo stiki v znanstveno-strokovni verigi ter čezmejno sodelovanje, saj so predvidene skupne delavnice, sicer v organizaciji srednjih šol, vendar s podporo univerz in strokovnih inštitucij.
  Čezmejni učinek se kaže v širšem sodelovanju srednjih šol, ki naj bi se v prihodnosti nadaljeval z drugimi skupnimi aktivnostmi, aktualnimi za razvoj kmetijstva na skupnem območju (realni poskusi v kmetijskih nasadih, ugotavljanje kakovosti pridelka, itd.).
  V okviru projekta bo tako vzpostavljeno sodelovanje med osebjem univerz ter dijaki strokovnih šol, vzpostavljena bo raziskovalna podpora dejavnostim izobraževanja, obenem pa bo obogateno tudi čezmejno sodelovanje med ustanovami v regiji. Čezmejni vpliv projekta pomeni dolgoročno skupno usposabljanje mladih (dijakov, študentov) s strani partnerjev projekta, kar lahko v bodoče privede do skupnih podjetij na ozemljih (eksperimenti v kmetijstvu, kakovost pridelkov, itd).

 • Spletna stran projekta: http://projects.ung.si/agriknows/

 • Datum pričetka projekta: oktober 2012
 • Datum konca projekta: september 2014
 • Odobreni strošek: 389.600,00
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Udine, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017