projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: RURAL - ČEZMEJNI RAZVOJ TURIZMA NA PODEŽELJU INS KUPNA PROMOCIJA KAKOVOSTNIH TIPIČNIH IZDELKOV OBČIN PREPOTTO IN KANAL OB SOČI

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 2

 • Koda projekta: RURAL
 • Koristnik: Comune di Prepotto
 • Partner:
  Občina Kanal ob Soči

 • Opis:
  Projekt je usmerjen k razvoju podeželja na čezmejnem območju preko skupne analize tradicionalnih kmetijskih proizvodov in ponudbe kulturnih, naravnih in enogastronomskih virov.

  Predvidene aktivnosti:
  enotni logotip - ureditev prostora z namestitvijo osnovnih struktur - nov pokriti prostor namenjen organizaciji čezmejnih dogodkov - analiza čezmejnega marketinga - čezmejna turistična pot - štirje čezmejni dogodki v obliki kmečkih tržnic - obveščevalni panoji in zemljevidi - štiri info točke - promocijska spletna stran - skupne promocijske pobude- dva kratka dokumentarna filma.

  Predvideni resultati:
  neposredni učinek z ustvarjanjem novih priložnosti za mala in srednje velika podjetja, predvsem tistih, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in kmečkim turizmom in večja prepoznavnost vključenega območja.

 • Spletna stran projekta: http://rural-pro.eu/

 • Datum pričetka projekta: oktober 2012
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 446.750,32
 • Dežela / Statistična regija: Udine, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017