projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: ENJOY TOUR - Dober tek na čezmejnih poteh okusov

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 2

 • Koda projekta: ENJOY TOUR
 • Koristnik: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 • Partner:
  Občina Idrija
  Kmečka Zveza - Associazione Agricoltori
  Provincia di Udine
  Občina Kobarid
  Provincia di Gorizia
  INFORMEST – Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale – Dipartimento Progetti di Sviluppo
  Občina Ajdovščina
  Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija
  ARIES Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste
  Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia

 • Opis:
  S projektom Enjoy tour, ki poteka na čezmejnem območju Slovenije in Italije (glej vključena območja) želimo spodbuditi razvoj podeželskega turizma, ki nima v celoti izkoriščenih potencialov in ga povezati s ponudbo kakovostnih tipičnih izdelkov.
  Prav tipični pridelki in izdelki so v povezavi z naravnimi bogastvi priložnost za nadgradnjo sedanje ponudbe gastronomskega in turizma nasploh. Želimo povezati vse obstoječe akterje (vinske turistične ceste, druge tematske poti, številni ponudniki) in območje predstaviti kot celoto, obiskovalci pa lahko sami izbirajo, kar jim ustreza.

  predvidene aktivnosti:
  DS1 - koordinacija, fin. admin. upravljanje projekta, srečanja partnerjev;
  DS2 - dvigovanje kakovosti vin na vinskih cestah in poteh okusov (izmenjava izkušenj, primeri dobre prakse, ocenjevanja mesnin, vina, delavnice, razstave, promoc. prireditve), vzpostavitev razstavnega prostora;
  DS3 - izdelava brošure Ribiči priporočajo, predstavitev brošure in receptov, priprava dvojezične študije o ribiškem turizmu (stanje in možnosti);
  DS4 - obnova meščanskega čebelnjaka v Idriji, čezmejno povezovanje čebelarstva (fotodelavnice, baza fotografij za skupno fototeko, postavitev čebelnjaka z okolico v Kobaridu;
  DS5 - izdelava komunikacijskega načrta in grafične podobe projekta, likovni natečaj na temo tipičnih izdelkov na srednjih šolah, organizacija dogodkov in prireditev za promocijo tip. izdelkov (udeležba na sejmih, izobr. ogled za novinarje, dnevi odprtih vrat (kleti), postavitev spletne strani.

  predvideni rezultati:
  Rezultat projekta bodo usposobljeni, izobraženi in osveščeni pridelovalci, ponudniki, turistični delavci in mladina, ki se bodo udeležili izobraževanj in promocijski in informativnih prireditev.
  Vzpostavljeni bodo stiki v verigi od pridelovalcev, ponudnikov do porabnikov tipičnih izdelkov čezmejnega območja.
  Večja bo prepoznavnost območja, dosežene rezultate pa bodo uporabili predstavniki vseh ciljnih skupin.

 • Spletna stran projekta: http://www.enjoytour.eu/

 • Datum pričetka projekta: avgust 2012
 • Datum konca projekta: januar 2015
 • Odobreni strošek: 391.374,32
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Obalno-Kraška, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017