projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: OGV - Goriški vrtovi - Orti Goriziani

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 2

 • Koda projekta: OGV
 • Koristnik: Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia
 • Partner:
  Italijanska konfederacija kmetovalcev (Gorizia)
  Združenje kmetovalcev Gorizia
  Univerza v Ljubljani
  RRA severne Primorske
  PRC - Posoški razvojni center
  Ustanova Fundacija BiT Planota
  Cooperativa Sociale Arcobaleno SC Onlus
  Evectors snc
  Famiglia Cooperativa scarl
  Vinska Klet Goriska Brda
  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - Območna služba Nova gorica

 • Opis:
  Cilj projekta OGV je povečanje konkurenčnosti čezmejnega območja s pomočjo vzpostavitve skupnega trga kmetijskih izdelkov in pridelkov ter s ponudbo realnih dobrin in storitev. Operativni cilj projekta je poleg razvoja skupnih aktivnosti povezanih s pridelavo, distribucijo in prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov, tudi vzpostavitev spletne skupnosti, ki bo povezala male pridelovalce (v obsegu 50 kilometrov) s potrošniki, ki prebivajo na čezmejnem območju. Gre za srednje veliko območje s približno 68.000 prebivalci. Projekt je namenjen tudi spodbujanju zaposlovanja v kmetijskem sektorju, s pomočjo povezovanja socialnih podjetij in pridelovalcev. Projekt traja 24 mesecev. Vrednost projekta je 495.900,00 EUR. Glavne aktivnosti projekta se bodo odvijale na čezmejnem območju Goriške (Gorica – Nova Gorica – Šempeter-Vrtojba).

  Predvidene aktivnosti
  Srečanja namenjena skupni pripravi projekta
  Izpolnjevanje prijavnice projekta

  Ustanovitev upravnega odbora projekta

  Splošno vodenje projekta

  Finančno vodenje projekta

  Analiza predelovalnih kapacitet

  Analiza predelovalnih kapacitet predvideva "popis" pridelovalcev ter kmetijskih pridelkov in izdelkov na območju izvajanja projekta na slovenski in na italijanski strani.

  Analiza prodajnega trga
  Analiza predvideva oceno pogojev in povpraševanja po lokalnih pridelkih in storitvah na območju izvajanja projekta (Gorica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba).

  Izdelava programa za povečanje pridelave in porabe lokalnih pridelkov in izdelkov
  Na podlagi predhodno izdelane analize o pridelanih količinah lokalnih pridelkov in izdelkov in prodajnih potencialov, bomo oblikovali program za povečanje ponudbe in povpraševanja po teh pridelkih in izdelkih (business plan).

  Izdelava spletnega orodja za vodenje prodaje pridelkov in izdelkov
  Izdelali bomo spletno orodje za vodenje prodaje lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki bo vsebovalo vmesnik namenjen uporabnikom. To orodje bo prilagojeno uporabi na standardnih informacijskih napravah (na prenosnikih, notebooki, netbookih) ter na mobilnikih (na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih).

  Izdelava spletnega orodja za vodenje logistike
  Aktivnost vključuje ureditev različnih funkcij, ki so namenjene vodenju dobaviteljev in upravljanju strank.

  Aplikacija e-commerce za prodajo pridelkov in izdelkov končnemu potrošniku Portal, ki ga bomo izdelali, bo omogočil strankam, da se registrirajo preden izvedejo nakup. Registrirajo se lahko na klasičen način na portalu ali preko računa na Facebooku.

  Vodenje sistema
  PP1 bo dal na razpolago projekta svoj prostor in opremo, ki bo potrebna za delovanje spletnega portala in za izvajanje vseh ostalih logističnih in administrativnih aktivnosti, ki so povezane z njegovim ustreznim delovanjem.

  Dostava na prodajno mesto
  Socialna zadruga Arcobaleno bo dala na razpolago projekta svoje prostore in opremo, ki bo potrebna za skladiščenje pridelkov in izdelkov, ki bodo prihajali iz različnih območij izvajanja projekta ter za njihovo pakiranje v skladu s prejetimi naročili. Opremili bomo tudi prodajno mesto, kjer bodo naročniki lahko prevzeli naročeno blago. Prodajno mesto bo služilo tudi kot informacijska točka projekta in kot izložba za pridelovalce.

  Dostava na dom
  Način dostave na dom bo organizirala socialna zadruga Arcobaleno. Urejala bo logistiko in vodila vse administrativne postopke, ki bodo predvideni na portalu.

  Poročilo o priložnostih, ki jih sistem ponuja za zaposlovanje
  Aktivnost vključuje analizo zaposlitvenih priložnosti, ki izhajajo iz sistema: nova delovna mesta, ki so nastala, stransko delo, ki izhaja iz sistema in vpliv, ki ga ima sodobna tehnologija na kmetije v smislu potrebe po novih delovnih mestih. Hkrati bo potekala kvantitativna in kvalitativna analiza, ki bo izpostavila tiste elemente, ki najbolj vplivajo na oblikovanje, utrjevanje in ohranjanje delovnih mest.

  Izdelava poslovnega načrta in izdelava poročila o ekonomski trajnosti sistema Namen aktivnosti je oceniti rezultate, ki jih bo prineslo testiranje sistema in izdelati načrt ekonomske trajnosti sistema, ki bo deloval tudi po zaključku projekta. Nato bomo ocenili tudi rezultate delovanja modela v praksi ter vzpostavljenih inštrumentov v skladu z izdelano analizo in s poslovnim načrtom.

  Grafično oblikovanje in celostna grafična podoba
  Vodilni partner bo določil koledar za izvedbo aktivnosti povezanih z razširjanjem rezultatov, zadolžen je za izdelavo celostne grafične podobe, informacijskega gradiva, nadzoroval bo aktivnosti povezane z grafično podobo. V prostorih Socialne zadruge Arcobaleno bo tudi sedež pisarne, ki bo izvajala aktivnosti povezane z oblikovanjem in izdelavo spletne strani vključno s pripravo vsebin in slikovnega gradiva, ki bo potrebno za posodabljanje spletne strani. Ta pisarna bo skrbela tudi za stike z javnostjo in z mediji ter bo pomagala projektnim partnerjem pri organizaciji dogodkov.

  Razširjanje rezultatov in promocija
  Aktivnost vključuje oblikovanje in razpošiljanje e-novičk, tiskovnih konferenc in dogodkov projekta za javnost.

  Predvideni rezultati
  a) Oblikovanje trga kratke prehranske verige lokalnih pridelkov in izdelkov; analiza pridelovalnih kapacitet lokalnih pridelovalcev in vrste lokalnih pridelkov; izdelava tržne analize o potrošnji lokalnih pridelkov in izdelkov, ki bo prispevala k načrtovanju sistema in bo opredelila kapacitete in potenciale tako na področju ponudbe kot na področju povpraševanja po lokalnih kmetijskih pridelkih in izdelkih.

  b) Izdelava poslovnega načrta sistema oziroma programa za nadaljnji razvoj in povečanje pridelave ter potrošnje kmetijskih pridelkov in izdelkov; s poslovnim načrtom bomo oblikovali prodajne kanale ter preverili njihovo uspešnost.

  c) Oblikovali bomo mrežo lokalnih pridelovalcev s ciljem povečanja ponudbe lokalnih pridelkov in izdelkov; to bo vplivalo na učinkovitost sistema in izboljšalo komunikacijo med dobavitelji in potrošniki, vplivalo bo na skupno opredelitev kakovosti pridelkov, ki so na razpolago v različnih letnih časih in s pomočjo sodelovanja pridelovalcev različnih pridelkov, povečalo izbor pridelkov, ki so na razpolago lokalnim potrošnikom.

  d) S pomočjo sodobne tehnologije bomo povezali lokalne pridelovalce in potrošnike; izdelali bomo enostavno spletno orodje za pridelovalce, njegovo uporabo pa bomo razširili na celotno območje izvajanja projekta; izdelali bomo spletni portal, preko katerega bomo lahko vodili in nadzirali delovanje celotnega sistema s posebnim poudarkom na izboljšanju logistike, administrativnih in davčnih postopkov ter vodenja prodaje; v končni fazi bomo izdelali aplikacijo e-commerce, ki bo omogočala nakup lokalnih pridelkov in izdelkov preko spleta. Uporaba aplikacije bo enostavna in na voljo vsem potrošnikom, ki so prisotni na območju občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba.

  e) Vzpostavili bomo učinkovit, fleksibilen in okolju prijazen prodajni sistem. Omejili bomo birokracijo in izboljšali logistiko; nakup preko spletnega portala bo omogočal možnost izbire dostave na dom, kar bo na eni strani nedvomno zanimivo za potrošnike na območju prodaje, na drugi strani pa bo imelo ugoden vpliv na okolje v smislu zmanjšana izpustov CO2 v ozračje. Možno pa bo tudi preverjanje gospodarske trajnosti te storitve.

  f) Projekt predvideva možnost ustvarjanja delovnih mest in omogoča odkrivanje novih zaposlitvenih možnosti na področju kmetijske proizvodnje; spodbujal bo razvoj socialnega podjetništva. Projekt predvideva tudi analizo možnosti nastajanja novih zaposlitvenih priložnosti, ki jih bo omogočala ta storitev.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2012
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 487.561,27
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Udine, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017