projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: VISO

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 2

 • Koda projekta: VISO
 • Koristnik: IGA - Istituto di Genomica Applicata
 • Partner:
  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
  Univerza v Novi Gorici
  Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali - Università degli Studi di Udine
  Consorzio tutela vini »Colli orientali del Friuli« e »Ramandolo«
  Studio Associato Bigot & Bigot
  Konzorcij Brda
  Zavod za trženje in promocijo Brd

 • Opis: Vinogradništvo, je pomemben gospodarski spodbujevalec za promocijo čezmejnih kmetijskih področij, s pomočjo odličnosti lokalnih tipčnih proizvodov in z izboljševanjem krajin vinogradov. Poglaviten cilj projekta je okrepiti konkurenčnost in privlačnost vinarsko-vinogradniških sistemov in podeželskega čezmejnega turizma, s spodbujanjem modela trajnostnega pristopa k vinogradništvu, ki temelji na širjenju in izmenjavi znanja in inovativnih raziskav vseh elementov v verigi vinarstva in vinogradništva. Koncept trajnostnega vinogradništva nudi tako rešitve na trenutne kritičnosti lokalnega vinogradništva: gospodarska vzdržnost, konkurenčnost, raznolikost pridelovalnih sistemov in valorizacija lokalnih značilnosti, okoljske trajnosti in varovanja. Projekt, ki ga koordinira IGA – Inštitut za Aplikativno Genomiko, vključuje tri javne partnerje (Univerzo v Novi Gorici, Univerzo v Vidmu – Oddelek za kmetijske in okoljske znanosti, Kmetijsko gozdarsko zbornica Slovenije, Kmetijski gozdarski zavod Nova Gorica (KGZS – Zavod GO)) in tri privatne (Podjetje Bigot in Bigot, Konzorcij za zaščito vin “Colli Orientali del Friuli” e “Ramandolo”, Konzorcij Brda, Zavod za trženje in promocijo Brd). Partnerstvo vključuje tako celotno verigo raziskovanje- testiranje-vinogradniška podjetja, ki deluejo na italijanskem in slovenskem območju. Predvidene aktivnosti: prenos znanja med raziskovalnimi inštitucijami, inštitucijami za agronomsko testiranje, združenji proizvajalcev in vinarsko-vinogradniškimi podjetji; testiranje vinogradniških tehnik, ki imajo zmanjšan negativen učinek na okolje; razumevanje in spoštovanje trtnih genskih virov, ki so se tekom zgodovine uporabljale v obmejnih pokrajinah; varovanje okolja in skrb za zdravje delavcev pred onesnaženjem s pesticidi in sintetičnimi sredstvi na osnovi bakra; promocija vinskega čezmejnega turizma, vezana na podobo vinogradniške proizvodnje, ki je tipična in edinstvena, zdrava in spoštuje okolje. Predvideni rezultati: Projekt je razdeljen na operativne delovne sklope, ki vsebujejo ciljno razdeljene raziskovalne aktivnosti, vinogradniško testiranje na terenu in aktivnosti prenos znanja na pridelovalce, za dosego sledečih rezultatov: Krepitev in varovanje lokalnih genetskih virov trt; Razumevanje genetskih značilnosti trt, ki so odporne na plesni in ki so bile pred kratkim vzgojene v programih, ki jih je financirala dežela Furlanija-Julijska krajina. Primerjava genetskih značilnosti zgodovinskih in lokalnih sort z svetovno razširjenimi sortami; Zmanjšanje vnosa kemijskih sredstev v vinograde; Optimizacija agronomskih praks v vinogradih; Merjenje prilagodljivosti novih sort trt, ki so odporne na plesni in pa na pedoklimatske pogoje vinogradov, ki spadajo pod področja opredeljena v razpisu; Razvoj informacijskega sistema za obveščanje uporabe pesticidov; Postavitev smernic za zmanjšanje kemijskega vnosa v vinogradih glede na metodo trajnostnega razvoja, ki ne ogroža zdravja in kakovosti grozdja ob trgatvi; Določitev zmanjšanja fitofarmacevtskih sredstev v grozdju in vinu, ki je proizvedeno po smernicah metod trajnostnega vinogradništva; Pridobitev znanja o fizioloških spremembah trt, ki so izpostavljene različnim vinoradniškim postopkom; Spremljanje vpliva agronomskih praks na fiziologijo trte in na biosintetične poti polifenolnih in aromatskih komponent z analizo izražanja celotnih skupin genov in podrobno opredelitvijo optimalnih gojitvenih pogojev za vsako sorto na vinogradniških podpodročjih; Proizvodnja vin, ki zadostujejo enološkim ciljem in najvišjim kakovostnim standardom vinske industrije na glavnih vinogradniških področjih, opredeljenih v razpisu za tradicionalne sorte gojene na podlagi metode trajnostnega vinogradništva; Določitev ekonomskih pogledov trajnostnega vinogradništva; Ocena ekonomske primernosti v projektu za vinogradnika, ki uporablja predlagano agronomsko metodo in sorte, ki so predstavljene v projektu; Ocena vpliva na podeželsko skupnost in na promocijo turizma. Dodatne informacije: Direktne in indirektne prednosti, ki jih bo pridobil sektor vinarstva in vinogradništva so: zmanjšanje produkcijskih stroškov, vrednotenje avtentičnih lokalnih proizvodov, izboljšanje kakovosti in zdravstvene varnosti proizvodov, zmanjšanje stroškov za pesticide in negativen vplih le teh na okolje in družbo, povečanje zanimivosti podeželjskega turizma, krepitev sistema prenosa znanstvenega in strokovnega znanja ter inovacij v verigi od proizvajalca do potrošnika, kapitalizacija investicij v raziskave in inovacije na področju vinogradništva.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2012
 • Datum konca projekta: marec 2015
 • Odobreni strošek: 700000
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Udine, Obalno-Kraška, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017