projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: BIMOBIS - Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Italijo

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 1

 • Koda projekta: BIMOBIS
 • Koristnik: Občina Tolmin
 • Partner:
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Bovec
  Občina Kobarid
  Občina Brda
  Comune di Cividale del Friuli
  Občina Kanal ob Soči
  Comune di Pulfero
  Lokalna turistična organizacija Sotočje Kobarid–Tolmin
  Direkcija RS za ceste
  Comunità Montana Valli del Torre, Natisone e Collio
  Comune di San Pietro al Natisone
  Comune di Corno di Rosazzo
  Consorzio tutela vini »Colli orientali del Friuli« e »Ramandolo«

 • Opis: Projekt BIMOBIS izhaja iz predpostavke trajnostne mobilnosti kot priložnosti tako za skladen regionalen razvoj kot za obstoječo tržno nišo na področju turistične ponudbe. Na podlagi izdelane analize obstoječih prometnih povezav, bo pripravljen akcijski načrt za njihovo izboljšanje s poudarkom na investicijsko nezahtevnih ukrepih. To idejo bo projekt nadgradil z vzpostavitvijo čezmejnega kolesarskega kroga, ki zasleduje relief terena in migracijske tokove. Na ta način bo tudi preko dveh pilotnih investicij omogočena priprava novega turističnega produkta, hkrati pa bo projekt povezal tudi ponudnike ob trasi poti z namenom navzkrižnih povezav in širjenja turistične ponudbe. Celotna vrednost projekta je 1,5 MIO €, trajal bo 30 mesecev od 15.8.2012 do 14.2.2014, obsega Goriške statistične regije v Sloveniji in Provinc Udine in Gorice v Italiji. Predvidene aktivnosti: Aktivnosti projekta so razdeljene v tri vsebinske sklope. V prvem sklopu gre za aktivnosti povezane s čezmejno in okolju prijazno dostopnostjo ter mobilnostjo. Pripravljena bo analiza obstoječih medkrajevnih in čezmejnih povezav na območju projekta s poudarkom na okolju prijaznih sredstvih mobilnosti ter na primerjavi med obema državama. V naslednjem koraku bo izdelan akcijski načrt za povečanje trajnostne mobilnosti med mesti in podeželjem. Drugi sklop je jedro projekta in predvideva vzpostavitev čezmejnega kolesarskega kroga. Aktivnosti zajemajo pripravo natančnega načrta najustreznejše trase za regijski kolesarski krog, pripravo študije o dodatnih kolesarskih povezavah ter označevanje trase in izvedbo pilotnih investicij na dveh odsekih regijskega kolesarskega kroga. Zadnji sklop aktivnosti je namenjan integraciji regijske kolesarske poti v turizem. Gre za oblikovanje kolesarskega kroga v nov turistični produkt s povezovanjem različnih turističnih ponudnikov in produktov ob trasi. Pričakovani rezultati so: - analiza in načrt obstoječih medkrajevnih in čezmejnih prometnih povezav, - akcijski načrt za povečanje trajnostne mobilnosti med mesti in podeželjem, - pripravljen natančen načrt poteka trase regijske čezmejne kolesarskega povezave, - načrt dodatnih kolesarskih povezav vezanih na regijski čezmejni kolesarski krog, - izvedeni dve investiciji izgradnje dela trase regijske čezmejne kolesarske povezave. Investicija na slovenski strani vključuje odsek kolesarske poti med Tolminom in Mostom na Soči, na italijanski strani pa vključuje del trase med Čedadom in San Pietro Al Natisone. - postavitev označb ter druga vzdrževalna dela ob celotni trasi kolesarskega kroga, - Izdelani turistični načrti kolesarskih povezav z natačnimi opisi tras, turistični vodniki po kolesarskih povezavah. - Vzpostavljene čezmejne povezave med turističnimi ponudniki ob trasi. - Izdelana spletna stran projekta.
 • Spletna stran projekta: http://www.bimobis.eu

 • Datum pričetka projekta: avgust 2012
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 1.468.946,93
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Udine, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017