projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: Camaa - Center Za Severno Jadransko Vojasko Architekturo

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 3

 • Koda projekta: CAMAA
 • Koristnik: Regione del Veneto
 • Partner:
  Občina Miren - Kostanjevica
  Mestna občina Koper / Comune città di Capodistria
  Università degli studi di Ferrara
  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
  Marco Polo System G.E.I.E.
  Comune di Ferrara
  Comunità Collinare del Friuli
  Comune di Palmanova
  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
  Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna
  Dipartimento di Ingegneria e Architettura - Università degli Studi di Trieste

 • Opis:
  V cilju je ustanavljanje permanentne čezmejne mreže skupnega upravljanja Vojaških zgradb na območjusevernega Jadrana, ki so pravi kapital za dosego važnih rezultatov skupnega projekta na tem področju in je zato potrebno rešiti sledeče probleme:
  - problem managementa za katerega se iščejo modeli upravljanja med institucijami in stakeholders dveh dežel;
  – problem ohranjevanja in obnavljanja, za katerega se morajo najti nove metode poseganja;
  – problem za trajno promoviranje s predlaganjem določenih potrebnih posegov.

  Želi se promovirati socialna integracija med dvema državama na osnovi skupnega dobra;
  - družbo, ki mora biti utemeljena na spoznanju, širjenju inovacij–razvijanju novih podjetniško-komercialnih možnostih; - na formiranju teritorija.

  Vse se mora temeljiti na kulturni infrastruktur, ki mora kapitalizirati preteklost, intervenirati v sedanjosti na transverzalen način tako, da teži za zadnjim objektivom projekta in se “oboroži” v cilju sledeče faze programiranja.

  predvidene aktivnosti: Deliti izkustva kapitalizacije (ponudba), Analiza zahtev po kulturnem projektiranju in področju programa,Načrtovanje in izvedba tematske naloge kapitalizacije, Sistematiziranje outputa in občutljivih projektov kapitalizacije,Permanentni project management, Analiza za izboljševanje splošnega spoznavanja teritorija Naloga ustvarjanja Uprave za primarne teme področja, Strukturiranje in ustanavljanje centra, Naloge start up (začetni modeli), Vodenje Sprejeto načrtovanje za formiranje in raziskovanje, Razmnoževanje, obveščanje, informiranje, Formiranje.

  predvideni rezultati: Realizacija trajne mreže za upravljanje; enakovredna predstavitev;medinstitucionalna interakcija, Utrditev mreže, izboljšanje javnih storitev in skupna uporaba objektov Boljše poznavanje teritorialnega know how-a in kontinuiteta preteklosti, Boljše poznavanje in čezmejna uporaba boljše poznavanje in transverzalna uporaba, kontinuiteta Boljše poznavanje dediščine in orodij za trajnostni razvoj, spodbuditi podjetniške in trgovske dejavnost okoli lokalitet in promocija; Zagotovljeno izvajanje del, razširitev dobre prakse med projektnimi partnerji in institucijami, valorizacija, zgodovinska in kulturna integracija; sprememba namembnosti opuščenih lokalitet;valorizacija zgodovinskih izvorov in skupna uporaba znanja Ustvariti nove možnosti za podjetnike in trgovce; nudenje storitev strokovnjakom; trajnostna uporaba culturale Rušenje jezikovnih, kulturnih in administrativnih ovir in izboljšanje kulturnega sodelovanjaSoočanje s tovrstnimi problemi in izboljšanje enakih možnostiSodelovanje med univerzami in raziskovalnimi središči, ustanovitev inovacijskih mrež;Diseminacija, znanje, zavedanje.

 • Spletna stran projekta: http://camaa.veneto.eu/

 • Datum pričetka projekta: januar 2013
 • Datum konca projekta: januar 2015
 • Odobreni strošek: 1.100.220,81
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017