projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: SHARTEC - Izmenjava inovativnih proizvodnih tehnologij v obmejnih regijah

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 2

 • Koda projekta: SHARTEC
 • Koristnik: PRC - Posoški razvojni center
 • Partner:
  Fakulteta za management - Univerza na Primorskem / Facoltà di Management - Università del Litorale
  Gospodarska zbornica Slovenije - Območna zbornica za severno Primorsko
  Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica - Università degli Studi di Udine
  Friuli innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico
  Hidria Rotomatika d.o.o.

 • Opis: Projekt SHARTEC ima namen izboljšati čezmejno sodelovanje podjetij, ki delujejo v industriji visoko precizno obdelanih mehanskih komponent. Nameni projekta so: 1) zemljevid oziroma zbirka tehnoloških kompetenc in inovativnostnih strategij na območju 2) razvoj skupne tehnološke osnove in izmenjava tehnoloških informacij 3) spodbujanje skupnih inovacijskih aktivnosti ter predstavitev prednosti skupnih raziskovalnih in razvojnih programov. Temeljni cilj projekta je spodbujanje rasti podjetij, ki delujejo v industrijski panogi precizne obdelave mehanskih komponent s pomočjo vzpostavitve čezmejne tehnološke mreže, ki bo omogočala izmenjavo informacij, predstavitev ompetenc v regiji ter izvedbo skupnih aktivnosti. Projekt ima šest delovnih sklopov: WP1 - Koordinacija in upravljanje projekta; WP2 –Popis stanja in oblikovanje podatkov;WP3 –Inovacijski modeli; WP4 – Tehnično usposabljanje; WP5 –Raziskave in razvoji WP6 – Komunikacijski načrt. Cilj WP2 je vsebinska vzpostavitev baz podatkov, ki bo vodila do vzpostavitve seznama kot osnovnega vira za določanje tehnoloških kompetenc na območju. Baza bo vsebovala tako podjetja kot raziskovalne inštitucije. Osredotočala se bo na tehnološke competence, tehnično opremo, proizvodne sisteme in inovacijske postopke. Cilj je pridobiti orodje, ki bo uporabno za podjetja, ki želijo na območju najti partnerje za skupne aktivnosti. Podatki iz tega sklopa bodo uporabljeni za določitev naprednih tehnoloških usposabljanj v četrtem delovnem sklopu, ter za določitev skupnih raziskovalnih izhodišč za razvojne aktivnosti. Cilj WP3 je povečati kreativnost in inovacijski potencial podjetij ter izvedba konkretnih rešitev za problem. Sklop se bo izvedlo v obliki delavnic in posebnih usposabljanj. Temeljni cilj sklopa je povečati kreativnost, spodbuditi nove tehnike vodenja, predstaviti koncepte odprtega inoviranja ter čezmejnega sodelovanja. Osnovno in napredno tehnološko usposabljanje je temelj sklopa WP4. Usposabljanje se bo določilo glede na prednodne rezultate in aktivnosti, da se zagotovi izmenjava izkušenj in okrepi skupno tehnološko znanje. Cilj aktivnosti je izmenjava tehnoloških informacij, spodbujanje razvojnih partnerstev ter iskanje skupnih interesov.Temelj WP5 so raziskave in razvoj. Raziskovalne aktivnosti bodo izvedene tako v Furlaniji kot v Sloveniji s partnerji z obeh strani. Raziskovalne aktivnosti se bodo nanašale na probleme izpostavljene v procesu izdelave baze podatkov v sodelovanju z raziskovalnimi inštitucijami. Kot rezultat trega sklopa se pričakujejo rešitve, ki bodo uporabne tudi v praktičnnem rešavanju tehničnih zadev in možnosti za nadaljnje skupno sodelovanje. Da bi se k sodelovanju v projektu pritegnilo kar največ ciljnih skupin, project vključuje tudi komunikacijski načrt, ki se ga bodo lahko posluževali vsi partnerji. Projekt bo medijsko podprt s spletno stranjo, ki bo javnosti predstavljala dosežke in rezultate. Vsebina bo dostopna v italijanskem in slovenskem jeziku. Stran bo povezana s spletno bazo podatkov (kot rezultat WP2) hkrati pa bo tudi informirala javnost o izobraževalnih programih in tehnoloških usposabljanjih.
 • Spletna stran projekta: http://www.shartec.eu/

 • Datum pričetka projekta: september 2012
 • Datum konca projekta: februar 2015
 • Odobreni strošek: 998300
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, Obalno-Kraška, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017