projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: PROTEO - Čezmejno center za študij proteinov za onkološko raziskavo in diagnostiko

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 2

 • Koda projekta: PROTEO
 • Koristnik: Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
 • Partner:
  Univerza v Novi Gorici
  LNCIB - Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie
  Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (COBIK)
  Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche - Università degli Studi di Udine

 • Opis:
  V projektu nameravamo uvesti specializiran center za avtomatizirano proizvodnjo rekombinantnih proteinov uporabnih v bazičnih in aplikativnih raziskavah, npr. v onkologiji, za kar bomo izkoristili znanstveno znanje in spretnosti na lokalnem območju.

  predvidene aktivnosti:
  - vzpostavitev robotizirane platform za kloniranje in očiščenje proteinov
  - proizvodnja in derivatizacija proteinov, ki imajo terapevtsko vrednost, npr. protiteles, biomarkerjev in tarč za zdravljenju raka
  - preučevanje proteinov, udeleženih pri uravnavanju posameznih celičnih procesov (mehanizmi avtofagije, podvojevanje DNA)
  - izobraževanje znanstvenih delavcev, specializiranih za bazične in aplikativne raziskave

  dodatne informacije:
  Na dolgi rok, bo center ponujal inovativne visokotehnološke storitve in storitve širokega spektra in bo odprt za potrebe nosilcev raziskav in razvoja iz akademskih in industrijskih sredin iz podrčij biomedicine, farmacevtike, prehrane in okolja in s tem povečal produktivnost in konkurenčnost le teh.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2012
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 992.711,38
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Udine, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017