projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: LIVING LANDSCAPE

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 3

 • Koda projekta: LIVING LANDSCAPE
 • Koristnik: Univerza na Primorskem - Università del Litorale
 • Partner:
  Javni zavod Park Škocjanske jame
  Comune di Duino Aurisina - Devin Nabrežina
  Provincia di Trieste
  Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia
  Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine Slovenije

 • Opis: Projekt LIVING LANDSCAPE razrešuje dolgoletno potrebo po prepoznavanju, valorizaciji ter promociji skupne kulturne dediščine slovensko-italijanskega čezmejnega območja, ki jo predstavlja krajina Krasa. Projekt LIVING LANDSCAPE je inovativen, ker je tu poudarek na človeku in na antropogenih dejavnikih, ki so kraško okolje skozi stoletja preoblikovali v značilno krajinsko podobo. Krajino obravnava tako v njeni materialni, vidni pojavnosti, kakor tudi v nematerialnih, simboličnih in mitskih razsežnostih. S sodelovanjem univerze, ustanov za varstvo dediščine, lokalnih in regionalnih skupnosti in krajinskega parka bodo v okviru projekta z raziskovalnimi, izobraževalnimi in pilotnimi dejavnostmi ustvarjena in predstavljena gradiva za spoznavanje in valorizacijo svetovno znanega, a neizkoriščenega potenciala kraške krajine, in obenem gradiva, ki bodo podlaga za odločanje na področju ohranjanja in razvoja Krasa (aktualna vprašanja o parkovni ureditvi, vpis v UNESCO). predvidene aktivnosti Uspešno koordiniranje in vodenje projekta; celovita znanstvena in strokovna obravnava kulturne krajine Krasa (poljudno-strokovne in znanstvene publikacije); učinkovito upravljanje in valorizacija kulturne krajine Krasa; ozaveščanje širše javnosti, predvsem lokalnega prebivalstva na čezmejnem območju o pomenih in razvojnih potencialih območja (razstava; film; izobraževanje in delavnice na področju suhozidov, delavnice za otroke in odrasle); ozaveščeno vzdrževanje specifične dediščine kraškega okolja preko pilotnih dejavnosti (idejni projekti, katalog in muzej); stalno obveščanje javnosti, tiskovne konference. predvideni rezultati Uspešno vodenje in koordiniranje projekta (sprotno poročanje, 5 sestankov projektnega odbora); uresničena 3 nova delovna mesta; izvedene interdisciplinarne raziskave in objave raziskovalnih rezultatov za strokovno in širšo javnost ter znanstveno sfero (6 publikacij); izvedba 8 delavnic za izobraževanje lokalnega prebivalstva (otroci in odrasli) in izobraževalni sistem; priprava 3 idejnih projektov; izvedba 2 tiskovnih konferenc in javnega srečanja za informiranje in obveščanje javnosti ter ciljnih skupin; ureditev 1 razstave, vzpostavitev 1 digitalnega kataloga in muzeja ter priprava dokumentarnega filma.
 • Spletna stran projekta: http://www.upr.si/index.php?page=static&item=170

 • Datum pričetka projekta: oktober 2012
 • Datum konca projekta: marec 2015
 • Odobreni strošek: 390.000,00
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Obalno-Kraška, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017