projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: ZBORZBIRK - Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 3

 • Koda projekta: ZBORZBIRK
 • Koristnik: ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica
 • Partner:
  Občina Kobarid
  Občina Brda
  Università degli studi di Udine
  Občina Kanal ob Soči
  Gornjesavski muzej Jesenice
  Comune di Lusevera
  Comune di Taipana
  Inštitut za slovensko kulturo - Instituto per la cultura slovena
  Comune di Pulfero
  Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica

 • Opis:
  Namen projekta ZBORZBIRK je strokovno obdelati, ovrednotiti in promovirati zbirke kulturne dediščine, ki so jih v preteklosti ustvarili domačini.
  Te zbirke so posebna kulturna dragocenost krajev v Kanalski dolini, Reziji, nadiških in terskih dolinah na italijanski ter v Gornjesavski dolini, na Tolminskem, Kambreškem, Ligu in v Brdih na slovenski strani. Med njimi je nekaj lokalnih muzejskih zbirk, večinoma pa gre za zbirke, ki jih zbiralci hranijo na svojih domovih.Zbiralci tako predstavljajo najpomembnejši element tega projekta, saj so v najtežjih časih ohranjali kulturno dediščino tega območja.
  Predmeti, fotografije in listine v teh zbirkah pričajo o življenju v lokalnem okolju, tj. o gospodarskih dejavnostih, od poljedelstva in živinoreje do gozdnega gospodarstva, o prehrani, prometu, obrti in trgovini, sezonstvu in izseljenstvu, družbenih odnosih in zgodovinah družin, šegah družinskega in letnega kroga, vaških praznikih, glasbi, umetnosti, verovanju itd. Skoraj vse zbirke vsebujejo tudi predmete iz 1. in 2. svetovne vojne.

  Ohranjeni predmeti, fotografije in listine bodo dokumentirani, fotografirani in skenirani, zbrani bodo podatki o njihovi izdelavi in uporabi, zapisana in videodokumentirana bodo pričevanja o predmetih, zbrano bo pripovedno izročilo o krajih, kjer se zbirke nahajajo, izbrane pripovedi pa bodo transkribirane in dialektološko predstavljene.
  Arhivsko avdiovizualno gradivo iz Kanalske doline, Rezije, terskih in nadiških dolin bo presneto in preneseno na digitalne nosilce. Tako bodo poleg predmetov prišle v ospredje tudi zgodbe o predmetih, njihovo sporočilo ter dialektološka obravnava, s čimer bodo zbirke umeščene v širši kulturni in zgodovinski kontekst. Predstavljene bodo v knjižnem vodniku, na zloženkah, plakatih, označevalnih tablah, v strokovnem zborniku in na spletni strani.

  Projekt bo s promocijo doslej neznane kulturne dediščine spodbudil razvoj predvsem kulturnega in izobraževalnega turizma. Po strokovni obdelavi in ovrednotenju bodo zbirke, ustrezno urejene in postavljene, postale turistični potencial teh krajev, izbrani objekti – nekateri bodo tudi prenovljeni – pa bodo namenjeni za postavitev zbirk in turističnih informacijskih središč (info-točk), ki bodo povezani v digitalno informacijsko mrežo.
  Projekt, ki je utemeljen na izhodiščih operativnega programa čezmejnega sodelovanja, tj. predvsem družbeno-ekonomske analize turizma, kulture in manjšin projektnega območja, bo prispeval k poglobljenemu poznavanju kulturnih značilnosti in jezikovne raznolikosti v obmejnem območju. Sodelovanje pri projektu pa bo spodbujalo tudi medsebojno sodelovanje prebivalcev obmejnih krajev.

  Ker z enim samim projektom ne moremo vsega dokumentirati in primerno ovrednotiti, je projekt zasnovan tako, da bo mreža zbirk ostala odprta za nadgradnjo in obdelavo, saj je na obmejnem prostoru, ki predstavlja Evropo v malem, še veliko zbirk, ki jih ne bomo mogli popisati.

 • Spletna stran projekta: http://zborzbirk.zrc-sazu.si

 • Datum pričetka projekta: oktober 2012
 • Datum konca projekta: marec 2015
 • Odobreni strošek: 999.725,00
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Udine, Goriška, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017