projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: INNOV-H20, OMREŽJE ZA TEHNOLOŠKO INOVACIJO V RIBOGOJSTVU

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 2

 • Koda projekta: INNOV-H20
 • Koristnik: Univerza v Trstu
 • Partner:
  Zooprofilaktični eksperimentalni zavod Benečij (Campoformido)
  Univerza v Vidmu
  Univerza v Novi Gorici
  Università degli studi di Padova
  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
  SHORELINE società cooperativa
  Vodomec d.o.o.

 • Opis:
  Sprememba akronima projekta iz INNOVAQUA v INNOV-H2O potrjena na 15. seji Nadzornega odbora programa – 15.7.2014.

  Občutno zmanjšanje količine rib, ki jih povzroča intenzivno izkoriščanje ribolovnih območij, ki zajemajo tudi Jadransko morje, vodi do hitrega razvoja ribogojstva. Trajnostni razvoj ribogojstva je v veliki meri odvisen od optimalnih okoljskih razmer, ustrezne prehrane živali in učinkovitega preprečevanja nalezljivih bolezni.

  INNOVAQUA je mreža 8 partnerjev, ki vključuje univerze (Univerza v Trstu, Vidmu, Padovi in Novi Gorici), raziskovalne in razvojne ustanove (Istituto Zooprofilattico delle Venezie in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Kranj) in podjetje povezana z ribogojstvom (Vodomec d. o. o., Shoreline soc. coop.).
  Mreža deluje kot oten subjekt, s skupnim strokovnim znanjem, infrastrukturo in človeškimi viri. Slednje sestavlja 32 strokovnjakov, razdeljenih v štiri glavne podskupine: a) znanstveniki s področja okolja in biologije; b) veterinarji; c) svetovalci s področja okoljevarstva in ribogojstva; d) ribogojci.

  Poslanstvo projekta INNOVAQUA je ustvariti stabilno mrežo med univerzami, raziskovalnimi ustanovami in ribogojskimi podjetji. Srečanja med raziskovalci, veterinarji in ribogojci bodo organizirana s pomočjo posrednikov s ciljem opredelitve ukrepov za izboljšanje okoljskih pogojev gojitve rib in zdravstvenega varstva rib.
  Raziskovalci bodo identificirali, razvili in preiskusili inovativne programe cepljenja rib, nove probiotike in biomarkerje za diagnozo ribjih bolezni in monitoring terapevtskih učinkov. Inovacije bodo testirane na dveh najpogosteje gojenih vrstah v ribogojstvu, namreč brancinih in postrveh.

  predvidene aktivnosti:
  Projekt, koordiniran s strani vodij ekipe projektnih partnerjev, se bo izvajal z ekipo mladih novozaposlenih raziskovalcev in tehnologov. Aktivnosti bodo vključevale: a) začetno usposabljanje o ciljih projekta Innovaqua; b) tehnološka/ znanstvena usposabljanja pomembna za ribogojstvo; c) dopolnilno usposabljanje na področju upravljanja podjetij, inovativnosti in prenosu tehnologije, zaščite intelektualne lastnine, projektiranja in upravljanja.
  Projekt je zelo inovativen. Na eni strani se spodbuja aktivno sodelovanje mladih raziskovalcev na področju ribogojstva, na drugi strani pa se bo razvilo sodelovanje med raziskovalci, veterinarji in ribogojci, zahvaljujoč forumom in okroglim mizam v organizaciji področno specializiranih moderatorjev.

  predvideni rezultati:
  1. čezmejno zaposlovanje 6 mladih diplomantov, ki se nanaša na multidisciplinarni program usposabljanja.
  2. Znanostveno, profesionalno in upravno izobraževanje oseb, zaposlenih v okviru pripravništva, tečajev in seminarjev, ki jih izvajajo raziskovalne institucije, in pripravništva v proizvodnih obratih.
  3. Ustanovitev delovne skupine, ki bo zbirala, preko vsaj 20 intervjujev in tematskih sestankov (revizija ozemlja), kritike, težave, priložnosti in tehnološke zahteve proizvodnih lokacij.
  4. Organizacija in omogočanje srečanj (najmanj 10) med raziskovalci in zainteresiranimi stranmi, ki bodo ponudila možne biotehnološke rešitve za nastale težave in bodo privedla k njihovem izvrševanju.
  5. Eksperimentiranje v eksperimentalnih akvarijih PP z nekaterimi tehnološkimi inovacijami, ki so še v okviru študija znanstvenih institucij, vključno s področjem okoljskega biomonitoringa, prehranja živali in preprečevanja nalezljivih bolezni.
  6. Vsaj 4 tehnološki sporazumi o sodelovanju med proizvajalci in raziskovalnimi organizacijami.
  7. Prenos tehnologije opredeljenih inovacij na nekatere proizvodne obrate, v katerih bodo mladi, ki smo jih usposabljali med projektom, glavni akterji. 8. Objava poročila o primerih uspešnega prenosa tehnologije in dobrih praks med partnerji in pri prenosu na trg.
  9. Komunikacijski načrt projekta in izkoriščanja pridobljenih rezultatov. 10. Oblikovanje spletnega portala, namenjenega izmenjavi izkušenj, strokovnega znanja in rezultatov.

  Rezultati projekta bodo posredovani tako v znanstveno sfero, ki bo lahko dala povratne znanstvene ocene in predloge, kot tudi končnim deležnikom projekta (širša javnost, potrošniki, ribogojci, javne ustanove, itd.). Za komunikacijo s slednjimi bodo sprejete enostavne in učinkovite komunikacijske metode.
  Inovacije bodo rezultat sodelovanja med ribogojci, veterinarji in raziskovalci in bodo tvorile temelj gospodarskega razvoja. Ribogojci bodo lahko izboljšali kakovost in tržno vrednost svojih produktov, poleg tega pa se jih bo spodbujalo, da v svoje proizvodne procese vključujejo visoko usposobljene mlade ljudi z namenom izboljševanja svojih poslovnih rezultatov. Končni cilj je potrošniku omogočiti dostop do kakovostnejše hrane.
 • Spletna stran projekta: http://it.innov-h2o.eu

 • Datum pričetka projekta: oktober 2011
 • Datum konca projekta: september 2014
 • Odobreni strošek: 1.227.144,82
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017