projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: MODEF - SKUPNA IZDELAVA IN RAZISKAVA MODELOV ZA OPTIMIZACIJO UPORABE FOTOVOLTAIČNE ENERGIJE

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 1

 • Koda projekta: MODEF
 • Koristnik: UNIONCAMERE VENETO - Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto
 • Partner:
  Univerza v Novi Gorici
  Goriška Lokalna Energetska Agencija - GOLEA
  Consorzio Veneto Emiliano Razionalizzazione ed Acquisto Energia- Consorzio VERA ENERGIA
  ATER Rovigo
  Inštitiut Jože Štefan
  Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
  Pordenone Energia Scpa

 • Opis:
  Dejavnost predvideva ustrezno kartiranje razširjenosti in lastnosti fotovoltaičnih naprav na območju Programa ter primerjalno analizo italijanske in slovenske zakonodaje s področja dovoljenj in spodbud za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
  Opravili bomo analizo sestavnih delov sončnih celic in pri tem raziskali materiale in tehnologijo, ki omogočajo optimizacijo proizvodnje fotovoltaične energije.
  Projekt predvideva izgradnjo pilotne naprave in izvedbo poskusov v smeri optimizacije energetske učinkovitosti.
  Ti poskusi bodo omogočili oblikovanje znanstvenih meril za standardizacijo zadovoljevanja energetskih potreb v naseljih različnih predelov območja Programa.
  Primerjava podatkov zbranih s pomočjo teh poskusov bo omogočila izdelavo kartografske analize predelov območja, vključno z neke vrste prikazom termičnega polja.

 • Spletna stran projekta: http://www.modef.it

 • Datum pričetka projekta: november 2012
 • Datum konca projekta: januar 2015
 • Odobreni strošek: 666.922,74
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Goriška, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017