projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: TRADOMO - Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na Čezmejnem Programskem območju

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 1

 • Koda projekta: TRADOMO
 • Koristnik: Mestna občina Koper / Comune città di Capodistria
 • Partner:
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Šempeter-Vrtojba
  Comune di Muggia
  Provincia di Trieste
  Provincia di Gorizia
  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS

 • Opis: Projekt TRADOMO strmi k povečanju privlačnosti in konkurenčnosti funkcionalno čezmejnega območja, ki je bilo do nedavnega razdvojeno z državno mejo. Skupna vrednost projekta je 2.662.989,50 EUR. Vodilni partner-Mestna občina Koper ter projektni partnerji (Občine Milje, Mestne občine Nove Gorice, Občine Šempeter-Vrtojba, Tržaške Pokrajine, Pokrajine Gorice ter Ministrstva za infrastrukturo in prostor) bodo v okviru projekta zgradili cestne infrastrukture in kanalizacijski sistem ter informatizirali avtobusna postajališča na posameznih čezmejnih linijah. Vse to je velikega pomena za čezmejno območje med slovenskimi statističnimi regijami in italijanskimi pokrajinami, saj bo po končanem projektu omogočena trajnostna mobilnost med mesti in podeželjem. Le-ta bo vplivala tako na okrepitev socialnega in kulturnega sodelovanja, kot tudi na večji gospodarski razvoj območja. Izgradnja kanalizacijskega sistema bo pa dodatno prispevala k izboljšanju kvalitete življenja prebivalcev.
 • Spletna stran projekta: http://www.tradomo.eu

 • Datum pričetka projekta: september 2012
 • Datum konca projekta: marec 2015
 • Odobreni strošek: 2.662.989,50
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Obalno-Kraška, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017