projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: ASTIS - Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo/Soča

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 1

 • Koda projekta: ASTIS
 • Koristnik: Univerza v Novi Gorici
 • Partner:
  Università degli studi di Ferrara
  Università degli studi di Trieste
  ADBVE – Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico
  GeoZS - Geološki zavod Slovenije
  OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

 • Opis:
  Cilj predlaganega projekta je pripraviti strokovne podlage za pomembna vprašanja italijansko-slovenske meje na področju upravljanja z vodami v čezmejnem povodju reke Soče, s poudarkom na celovitem upravljanju čezmejnih vodonosnikov, predvsem glede izboljšanja kakovostnega in količinskega stanja podzemnih vodnih virov, učinkovite zaščite in rabe čezmejnih vodonosnikov.
  Aktivnosti projekta se bodo izvajale na območjih čezmejnih vodonosnikov vzdolž slovensko – italijanske meje. V dveh vzorčnih območjih – enim za kraški vodonosnik (Kanin) in enim za medzrnski vodonosnik (nanosi reke Soče) bodo izvedene podrobnejše aktivnosti.
 • Spletna stran projekta: http://astis.ung.si/

 • Datum pričetka projekta: november 2011
 • Datum konca projekta: marec 2015
 • Upravičeni strošek: 989.514,41
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Ferrara, Goriška, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017