projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: LEX - Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 3

 • Koda projekta: LEX
 • Koristnik: SKGZ - Slovenska kulturno-gospodarska zveza - Unione Culturale Economica Slovena
 • Partner:
  SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto sloveno di ricerche (Trieste - Trst)
  Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana - Unione Italiana - Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti - Italijanska Unija
  Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana - Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti
  Istituto Jacques Maritain
  Kulturno društvo Ivan Trinko - Circolo di Cultura Ivan Trinko
  Inštitut za upravno pravo, Zavod za pravno svetovanje - Istituto per il diritto amministrativo
  Università degli studi di Trieste - Dipartimento di scienze politiche e sociali

 • Opis:
  Namen standardnega projekta LEX je zagotoviti sodelovanje na podlagi predhodnih evropskih programskih obdobij med italijansko manjšino v Sloveniji ter slovensko manjšino v Italiji, in sicer na področju valorizacije in skupne delitve zgodovinske dediščine in identitete ter promocije zaščite manjšin v pravnem smislu.
  Primarni cilj tega projekta je omogočiti popolno družbeno integracijo manjšin v obravnavanih državah in celotnem čezmejnem območju, da bi tako uspeli premagati jezikovne ovire in predsodke, ki vladajo še dandanes kot posledica zgodovinske zapuščine.

  WP1: Koordinacija in upravljanje projekta: Predvidena je ustanovitev: Koordinacijskega in Znanstvenega odbora.
  WP2: Raziskava o zakonodaji: Predvideva se: Podroben pregled zakonodaje na področju varstva manjšin, s posebnim poudarkom na obe manjšini;
  1 analiza različnih javnih in zasebnih subjektov in organizacij o kolikšni meri se spoštuje zakonodajo;
  1 sociološka znanstvena raziskava s katero bomo skušali ugotoviti kakšno je razmišljanje anketiranih v zvezi z dejanskim izvajamnjem in spoštovanjem obstoječega zakona in predpisov;
  1 analiza z namenom oceniti učinke, ki jih ima trenutno izvajanje/neizvajanje zakonodaje na pripadnike manjšin, oz. če jim omogoča ohranjanje in razvoj lastne identitete jezika in kulture;
  1 raziskava, ki bo skušala oceniti percepcijo javnega mnenja o učinku, izvajanja/neizvajanja zakonodaje.
  WP3: Znanstveno-zakonodajne in didaktične aktivnosti: Predvidene so: 4 delavnice, ki bodo potekale z namenom ugotoviti možne pomanjkljivosti v izvajanju zakonodaje na področju varstva manjšin, kakor tudi vzroke možnih asimilacijskih procesov v teku;
  Ob zaključku delavnic bomo organizirali 4 okrogle mize, na katerih bomo analizirali, pregledali in razpravljali o gradivu, ki smo ga pridobili na delavnicah;
  Predvidevamo izvedbo serije didaktičnih delavnic, oz. srečanj z zaključnimi letniki srednjih šol z željo posredovati informacije pravno-zgodovinske narave.
  WP4: Dvojezične publikacije: Tekom projekta bomo izdelali dvojezično publikacijo v dveh izvodih, ki bo vsebovala:
  zbirka zakonov na področju varstva manjšin, rezultate opravljenih raziskav v DS2 in analize in modeli obdelanih WP 3.
  Predvidena je tudi ena zgibanka na področju zakonodaje o varstvu italijanske in slovenske narodnostne manjšine.
  WP5: Komunikacijski načrt: Predvideni so 3 študijski posvet.

  Cilj projekta je s pomočjo vzpostavljenih mehanizmov pripomoči k širitvi vrednot, ki zadevajo večjezičnost, večkulturnost ter k valorizaciji identitet, kultur in populacijskih posebnosti na celotnem programskem območju.

 • Spletna stran projekta: http://-

 • Datum pričetka projekta: november 2011
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Upravičeni strošek: -
 • Odobreni strošek: 489.877,95
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Obalno-Kraška, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017