projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: PROFILI - Oblikovanje čezmejne platforme storitev za izboljšanje procesov širšega področja gradbenih objektov

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 2

 • Koda projekta: PROFILI
 • Koristnik: REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
 • Partner:
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - Univerza v Ljubljani
  SDGZ - Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje - URES - Unione Regionale Economica Slovena
  Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana
  INFORMEST – Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale – Dipartimento Progetti di Sviluppo
  Consorzio Distretto Veneto dei Beni Culturali
  ANCE Venezia – Associazione dei Costruttori Edili ed affini di Venezia e provincia
  CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Ravenna
  UNIONCAMERE VENETO - Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto
  Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Economiche “M.Fanno”
  ANCE Trieste - Associazione dei Costruttori Edili ed affini di Trieste e provincia
  GZS - Gospodarska zbornica Slovenije Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
  OOZ – Območna obrtno - podjetniška zbornica Nova Gorica
  OZS - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

 • Opis:
  Projekt PROFILI ima cilj uresničiti informativni sistem za integracijo in koordinacijo znanj, sposobnosti in tehnologij v načrtovanju, izvajanju in upravljanju s strani akterjev širšega področja gradbeništva na čezmejnem območju.
  Cilj je priprava in izvajanje projektov skupne uporabe in pospeševanje stikov med povpraševanjem – zasebniki – in ponudbo – občine – v sklopu pobud javnega zasebnega partnerstva.


  Projekt šteje naslednje vrste aktivnosti:
  • Srečanja in posveti za tehnično-znanstveno upravljanje projekta in za koordinacijo med partnerji; operativna organizacija delovnih sklopov in tehnično-znanstveno spremljanje projekta; načrtovanje ploščadi, ki bo služila kot podatkovna baza za zbiranje znanj in povratnih informacij, ki bodo koristne za izboljšanje same ploščadi. VP bo imenoval Team manager-ja.
  • Izbira dobrih praks glede na project management in project financing podjetij.
  • Aktivnosti administriativno-gospodarskega upravljanje projekta,ki zadevajo izvajanje administrativnih in računovodskih zahtev projekta. VP bo imenoval Financial Manager-ja.
  • Študije in analize v tehnično-znanstveno podporo projektu za presojo doseženih rezultatov in določanje best practices; standardizacija zbranih podatkov in njihovo primerjanje; mapiranje pobud javnega zasebnega partnerstva; testiranje in določanje 10-ih pobud javnega partnerstva. Analiza rezultatov bo objavljena v 1 poročilu.
  • Raziskave na kraju samem za zbiranje načrtov teritorialnega načrtovanja Občin v okviru čezmejnega območja in za zbiranje podatkov glede na proizvodne postopke, sposobnosti in znanja preko 400 podjetij.
  • Spremni posveti – organizirali bomo 6 deželnih posvetov med podjetij in javnimi upravami za spodbudo k udeležbi v 10-ih pobudah javnega zasebnega partnerstva.
  • Sporočilo: izpeljali bomo vrsto operativnih aktivnosti s ciljem informiranja ciljnih skupin glede na rezultate projekta. Namestili bomo portal na internetu, ki bo služil kot podlaga za informativno ploščad. Objavili bomo papirnati in računalniški material z namenom informiranja in bomo organizirali tiskovne konference ob priliki glavnih dogodkov.

  Glavni cilji projekta so:
  • določitev 10 best-practice za delitev znanj;
  • določanje 10 best-practice za upravljanje med-podjetniških postopkov;
  • določanje 10 best-practice za učinkovito integracijo med javnimi in zasebnimi partnerji v projektih javnega zasebnega partnerstva;
  • udeležba 5-ih organizacij v čezmejne aktivnosti raziskovanja in razvoja, ki so povezane s projektom;
  • 10 odstotno izboljšanje (zmanjšanje stroškov in izvajalnega časa) postopkov načrtovanja in izvajanja zasebnih gradbenih načrtov in javno-zasebnih partnerstev;
  • promocija in soudeležba 10 omrežij majhnih in srednjih podjetij v postopkih prenosa tehnologije;
  • doseganje 30 dogovorov za projekte čezmejnega sodelovanja med podjetji;
  • mapiranje postopkov javnega zasebnega partnerstva v 6 čezmejnih območjih;
  • spremljanje pri predstavitvi 10 projektov javnega zasebnega partnerstva (študija izvedljivosti, projektni, zakonodajni in finančni načrt);
  • 100 novih delovnih mest kot rezultat udeležbe na pobudah za izbiro in širjenje dobrih praks;
  • namestitev 3 čezmejnih omrežij benchmarkinga;
  • 6 statističnih regij na čezmejnem območju naj izvaja in stalno uporablja informativni sistem;
  • nudenje 7 storitev, ki jih lahko uporabijo omrežja podjetij (benchmarking, svetovanje, informativna služba, finančna služba…);
  • udeležba 60-ih podjetij v aktivnostih izbire in širjenja dobrih praks;
  • izvajanje komunikacijske kampanje in 14 dogodkov za pospešitev širjenja in uporabe projekta PROFILI s ciljem vključitve 400 podjetij in 40 občin;
  • izvajanje komunikacijske kampanje s ciljem promocije novih omrežij podjetij, povečanja učinka benchmarkinga in širjenja dobrih praks, promocije uporabe ploščadi v drugih območjih.

  Glavne ciljne skupine tega projekta so na zasebnem področju gradbena podjetja, majhna in srednja podjetja za proizvajanje in nudenje storitev, na javnem področju pa občine čezmejnega območja in tehnični javno-zasebni subjekti. Poleg teh dveh skupin so vključena tudi stanovska združenja in deželni policy makers, ki so zainteresirani v poznavanju dinamik projekta. Na podlagi računov NACE se bo v srednje-dolgem roku projekta udeležilo 8000 podjetij in 150 institucij.

 • Spletna stran projekta: http://www.profili-ita-slo.eu

 • Datum pričetka projekta: november 2011
 • Datum konca projekta: april 2014
 • Odobreni strošek: 1.304.592,75
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, Treviso, Venezia, Padova, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017