projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: IPforSMEs Vloga intelektualne lastnine (IP) pri oblikvanju regionale dodane vrednosti skozi medregionalno izmenjavo IP

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 2

 • Koda projekta: IPforSMEs
 • Koristnik: Treviso Tecnologia – Azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Treviso
 • Partner:
  Consorzio per l'AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
  Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine
  UIP - Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. / Centro universitario per lo sviluppo e incubatore universitario del Litrorale S.r.l.
  Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia
  Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Padova
  Veneto Innovazione Spa
  Friuli innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico
  Ministrstvo za gospodarstvo - Urad RS za intelektualno lastnino
  Institut “Jožef Stefan”
  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje
  Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije

 • Opis:
  Splošni cilj projekta je razvijanje pristojnosti, organizacijskih modelov, sredstev in mrežnega povezovanja med svetom, ki proizvaja znanstvene raziskave in ekonomsko lokalno mrežo pri viziji odprte inovacije.

  Razvoj mehanizmov prenosa tehnologije na osnovi IP na regionalno-čezmejnem področju je ključni element za nastanek in rast lokalnih proizvodnih sistemov ali tehnoloških panog nove generacije, kjer nematerialne pristojnosti postanejo tržni dobiček na lokalni ravni glede na dinamične in konkurenčne sheme. Specifične cilje lahko sintetiziramo v štirih točkah:
  1. Razumevanje različnih pristopov in izkušenj v dveh državah (Italija/Veneto in Furlanija-Julijska krajina in Slovenija) skupaj z ovrednotenjem dela vodenja in strateškim usklajevanjem, ki bi bilo lahko določeno pri lokalnih oblikovalcih politike.
  2. Ustvarjanje splošnega okvira za ovrednotenje in komercializacijo na osnovi IP, ki temelji na rezultatih iz prejšnje točke.
  3. Pozornost na pristojnosti izvajalcev preko mehanizmov izmenjave in izobraževanja, e-učenje in primerjave z najboljšimi praksami.
  4. Realizacija pilotnih primerov ovrednotenja in komercializacije medregionalnih IP ki omogočajo ugotavljanje veljavnost modela usklajevanja in vzajemno izmenjavo med svetom raziskav in ekonomsko mrežo.

  Področja, s katerimi se želi projekt spoprijeti, tako da določi nove modele interakcije in podpore, zadevajo: Stalne dobre odnose med svetom raziskav in poslovnim svetom; Medorganizacijski prenos in razvoj človeškega kapitala; Človeški kapital in lokalni razvoj.

  Aktivnosti: koordinacija in upravljanje projekta, načrtovanje razvojnih modelov IP, izbira in utrjevanje skupnih modelov razvoja IP,realizacija pilotskih akcij, aktivnosti sporočanja in širjenja rezultatov projekta.

  Rezultati: Referenčni cilj je dvojen: samostojno podjetje bodisi kot panoga bodisi kot proizvodno področje. Pri nekaterih dejavnostih, na primer tistih, ki so povezane s pilotskim delom, bo vključevanje podjetij vezano na tehnološke in informacijske sektorje, na gradbeni inženiring; avtomobilski sektor (OEM in sestavni deli); institucije, ki se ukvarjajo z intelektualno lastnino (in delo tehnološkega prenosa), regionalne in nacionalne agencije za inovacije, PatLIB, raziskovalne zavode (neposredno tudi univerzitetne centre).
  Če je cilj okrepiti povezavo med svetom raziskav s trgom in podjetji z večjo uporabo sredstev intelektualne lastnine in utrditi čezmejno operativno in učinkovito omrežje, je mogoče napisati naslednjo shemo realizacije projekta:
  1. Ko so določena in analizirana regionalna in nacionalna sredstva, ki jih dajo na voljo podjetja, in je ocenjen njihov učinek glede rezultatov srednjeročno in dolgoročno v območju projekta, projekt določi 5 sredstev, ki jih lahko deli celotno partnerstvo in so predmet preizkusa. Ta sredstva, ki bodo lahko moduli izobraževanja, predloge, shematski prikaz, poslovne sheme, posebni primeri bodo prilagojena in preizkušena, pri tem je treba upoštevati lokalne posebnosti.
  2. Analiza in zbiranje sredstev, katerim se meri učinek bodo tvorili skupno bazo podatkov. Tako bo čezmejno sodelovanje okrepljeno in deljeno.
  3. Na platformi KMS, ki bo razvita, ne bodo samo zbrana sredstva, izkušnje na lokalni ravni, ampak tudi moduli izobraževanja, ki so zmožni obveščati vključene izvajalce pri pilotskem delu. Te module izobraževanja, ki so predvideni na 3 ravneh, bodo vodili izvajalci trgovinskih zbornic (ki imajo posebno pristojnost glede tega) in strokovnjaki, ki bodo postali “agenti za tehnološko posredništvo”. Predvideno je izobraževanje 5 agentov, 3 v Italiji in 2 v Sloveniji, ki bodo ustvarili mrežo, pripravljeno za širitev, in izvedli drugi del pilotskega dela.
  4. Pilotsko delo, predvideno na dveh ravneh, bo spodbujalo in širilo znanje IP z vključevanjem 170 podjetij z nanašanjem na določene panoge (10 predvidenih delavnic); drugi korak, bolj specifičen, z nanašanjem na 3 izdelane modele (razvoj novih inovativnih podjetij; širitev podjetij ali mrež podjetij, ki temeljijo na inovativni tehnologiji, uporaba prenosa tehnologije Open Innovation) bo dopolnila vsaj 6 transakcij dobička IP med Italijo in Slovenijo. Aktivnosti, ki jih bo sprožil projekt, bodo tudi predmet ovrednotenja, da bi preverili učinkovitost glede na mednarodne standarde.
  5. Projekt si za cilj postavi tudi dvig kulture podjetja glede IP: glede na to bi razširjena informativna kampanja bistveno pripomogla k temu cilju.

 • Spletna stran projekta: http://www.ip4smes.eu

 • Datum pričetka projekta: februar 2012
 • Datum konca projekta: julij 2014
 • Odobreni strošek: 1.249.638,57
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Udine, Treviso, Venezia, Padova, Obalno-Kraška, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017