projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: HYDRO KARST - Kraški vodonosnik kot strateški čezmejni vodni vir

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 1

 • Koda projekta: HYDRO KARST
 • Koristnik: Università degli studi di Trieste
 • Partner:
  ACEGAS - APS S.p.A. (Trieste)
  Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.
  Geološki zavod Slovenije
  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti - Inštitut za raziskovanje krasa
  Nacionalni inštitut za biologijo
  Autorità di Bacino del Friuli Venezia Giulia

 • Opis:
  Predstavitev: glavni cilj projekta je usklajeno upravljanje in zaščita vodonosnika Reka-Timava preko količinskega in kakovostnega spremljanja podzemnih voda in območja matičnega Krasa.
  Rezultati izvajanja projekta so vzpostavitev enotne georeferencirane podatkovne baze hidrodinamičnih, hidrokemijskih in bioloških podatkov, enotnih kartografskih podlag, sklenitev protokolov o sodelovanju in določitev ukrepov za promocijo in uresničenje sistemov za zmanjšanje onesnaževalnih emisij, predvsem tistih, ki se nanašajo na pitno vodo, razvoj sistemov skupnega poseganja v nujnih primerih, oblikovanje skupnih strategij za preprečevanje in zmanjševanje tveganj, promocija posegov za varčevanje z vodo, učinkovito upravljanje vodovodnega omrežja in izboljšanje kakovosti pitne vode.

  Predvidene aktivnosti:
  - Načrtovanje “sistema storitev” in oblikovanje logičnega okvira za upravljanje projekta;
  - merjenje hidrodinamičnih, hidrokemijskih in bioloških podatkov vodonosnika Reka-Timava v obdobju 3 let;
  - oblikovanje skupne podatkovne baze hidrodinamičnih, hidrokemijskih in bioloških podatkov;
  - 3 študije o ranljivosti, rabi tal in stabilnosti distribucijskega omrežja; - oblikovanje poenotene kartografije matičnega Krasa in podatkovne baze z vsaj 5 tematskimi kartami;
  - 2 trajni partnerstvi;
  - 5 čezmejnih protokolov;
  - 1 dvojezična spletna stran;
  - 6 tiskovnih konferenc in gradivo;
  - 1 dvojezičen videoposnetek o matičnem Krasu (na spletni strani);
  - 1 dvojezična publikacija v 166.000 izvodih;
  - zbornik čezmejnega posveta v 500 izvodih.

  Predvideni rezultati:
  - Oblikovanje karte matičnega Krasa in podatkovne baze, ki vsebuje hidrodinamične, hidrokemijske in biološke podatke podzemnih voda, naravno in absolutno ranljivost, določitev zaščitenih območij in metodologij, raba tal in učinkovitost distribucijskega omrežja ter določitev bodočih trendov.
  Delovalo se bo na 10% programskega območja, 35% zaščitenih območij in 10% prebivalstva.
  - Oblikovanje sporazumov za skupno globalno upravljanje in zaščito vodonosnika ter količinsko in kakovostno spremljanje podzemnih voda in območja matičnega Krasa s posledičnim oblikovanjem dveh stabilnih partnerstev, enega med raziskovalnimi ustanovami (VP, PP1,PP2 in PP6) in enega med operativnimi ustanovami (PP3, PP4 in PP5).
  - Izvedba kampanje osveščanja o razvoju projekta in doseženih rezultatih, oziroma 6 tiskovnih konferenc in stalno posodobljene spletne strani (10% prebivalstva programskega območja);
  - Izvedba kampanje osveščanja o matičnem Krasu in varčevanju z vodnimi viri preko priprave publikacije v 166.000 izvodih, videoposnetek na spletni strani (10% prebivalstva programskega območja);

  Pričakovani rezultati:
  - vzpostavitev stabilnih partnerstev za skupno upravljanje in zaščito vodonosnika Reka-Timava;
  - varčevanje z vodnimi viri in učinkovito upravljanje vodnega omrežja;
  - oblikovanje kartografije in čezmejne podatkovne baze za spremljanje in usklajevanje metod za upravljanje matičnega Krasa za preprečevanje in zmanjšanje tveganj onesnaževanja tal in voda;
  - izboljšanje kakovosti pitne vode;
  - sistemi za skupno poseganje v nujnih primerih;
  - osveščanje prebivalstva o koriščenju matičnega Krasa, varčevanju z vodnimi viri in zaščiti območja.

  Dodatne informacije:
  Aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru projekta, so skladne s cilji trajnostnega razvoja, zaščite in razvoja okolja. Tovrstne aktivnosti promovirajo kakovost življenja prebivalcev in privlačnost teritorija preko vrednotenja naravnih virov.
  Projekt spodbuja integrirano načrtovanje ukrepov za zaščito podzemnih voda in vodonosnika Reka-Timava preko izvajanja sistemov za zmanjševanje onesnaževalnih emisij in posegov za varčevanje z vodo in učinkovito upravljanje vodnih virov. Projekt je namenjen osveščanju prebivalstva o pomenu in ohranjevanju matičnega Krasa, o varčevanju in zaščiti vodnih virov.

 • Spletna stran projekta: http://www.geoscienze.units.it/

 • Datum pričetka projekta: februar 2012
 • Datum konca projekta: februar 2015
 • Odobreni strošek: 1.038.124,45
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Obalno-Kraška, Goriška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017