projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: LANATURA - Kmetijsko gozdarska zbornica slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 3

 • Koda projekta: LANATURA
 • Koristnik: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 • Partner:
  Občina Cerkno
  Občina Idrija
  Torre Natisone Gal s.c.a r.l.
  ŠC Nova Gorica, Biotehniška šola
  Invalidsko podjetje Posočje d.o.o.
  Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
  ENFAP FVG
  CIRMONT,Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna
  Istituto Statale di istruzione superiore "Raimondo D'ARONCO", Gemona del Friuli
  Istituto Statale d'istruzione professionale "R.M. COSSAR - L. DA VINCI",Gorizia
  Istituto Statale di istruzione superiore "Fermo SOLARI" Tolmezzo

 • Opis:
  Ovčja volna se še vedno obravnava kot manj pomemben produkt v ovčereji. Kljub temu, da se je v zadnjem času v končne izdelke predela vedno več, ostaja še vedno veliko volne, ki konča kot odpadek na smetiščih ali se jo zažge/zakoplje.
  Cilj projekta je povečati količino predelane volne in zmanjšati količino odpadne volne. Z aktivnostmi želimo obuditi tradicionalne uporabe in raziskati ter vpeljati sodobno uporabo ovčje volne, kož in živalskih maščob v rokodelstvu in na gospodarskem področju v Sloveniji in Italiji.

  Izpeljali bomo mrežo čezmejnih kreativnih delavnic (striženje, sortiranje, skladiščenje ovčje volne, delavnice polstenja volne, delavnice izdelovanje toaletnega mila iz živalskih maščob) in oglede dobrih praks (prikazi barvanja volne in kož z naravnimi in umetnimi barvili, prepariranje kož z naravnimi sredstvi, ogled eko stanovanjske hiše) z namenom spoznavanja in oživljanja starih tehnik obdelave volne in kož, čezmejno izobraževanje, usposabljanja in natečaje vseh sodelujočih v procesu pridobivanja kakovostnega volnenega vlakna in predelave z uporabo različnih tehnik.
  Pripravljeni bodo katalogi znanj in katalogi izdelkov. Narejene bodo raziskave ovčjega vlakna z možnostjo uporabe v bioarhitekturi in pridelovanju vrtnin.

  Glavni in pričakovani učinki projekta:
  -zmanjšanje količine volne kot odpadka in s tem spodbujanje k skupnemu varstvu in upravljanju okolja,
  -ozaveščanje ljudi o koristnosti in vsestranski uporabnosti naravnih živalskih materialov (volna, kože, maščobe),
  -oživljanje tradicionalnih in uporaba inovativnih proizvodov iz živalskih materialov,
  -predelati čimvečjo količino koristnih a vendarle odpadnih živalskih materialov in njihovo uporabo vključiti v človekov vsakdan.
 • Spletna stran projekta: http://-

 • Datum pričetka projekta: avgust 2011
 • Datum konca projekta: december 2014
 • Odobreni strošek: 386.961,29
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Udine, Obalno-Kraška, Goriška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017