projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: IDAGO - IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI IN ATRAKTIVNOSTI GORSKIH OBMEJNIH OBMOČIJ

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 1

 • Koda projekta: IDAGO
 • Koristnik: COMUNE DI TARVISIO
 • Partner:
  Občina Kranjska Gora
  Občina Jesenice
  PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PLANINA POD GOLICO

 • Opis:
  S projektom IDAGO želimo izboljšati povezave do težje dostopnih krajev z vzpostavitvijo alternativnega prevoza z avtobusom, povečati kvaliteto bivanja lokalnih prebivalcev tudi z vzpostavitvijo medkrajevnega in turističnega kolesarjenja ter intenzifikacijo pohodništva z ureditvijo dveh pomembnih informacijskih in izhodiščnih točk na programskem območju: večnamenskega objekta v Planini pod Golico v Sloveniji ter večnamenskega objekta pri Belopeških jezerih v Italiji.

  Načrtovane aktivnosti:
  - nakup/najem avtobusov, nakup koles ter hišk za spravilo koles
  - pilotna vzpostavitev avtobusnega prevoza za manj dostopne kraje
  - rekonstrukcija in nadgradnja večnamenskega objekta v Planini pod Golico v Sloveniji ter večnamenskega objekta pri Belopeških jezerih v Italiji kot informacijskih in izhodiščnih pohodniških točk
  - marketing projekta
  - informiranje in obveščanje javnosti

  Rezultati projekta:
  - najem/nakup dveh z okoljem združljivih avtobusov
  - vzpostavitev izrednih avtobusnih linij do težje dostopnih podeželskih krajev: Jesenice – Javorniški Rovt, Jesenice – Planina pod Golico, Jesenice – Kranjska Gora – Trbiž, Trbiž – Belopeška jezera;
  - 5 urejenih lokacij kot nadgradnja obstoječim kolesarskim potem s potrebno infrastrukturo za hrambo in izposojo koles
  - 60 posebno opremljenih koles za 5 lokacij
  - 1 obnovljen večnamenski objekt, tako za potrebe kraja kot turizma v Planini pod Golico
  - obnova in rekonstrukcija avtobusnih postajališč v Planini pod Golico
  - 1 izgrajena tematska pot pri Belopeških jezerih
  - rekonstrukcija dela objekta pri Belopeških jezerih

 • Spletna stran projekta: http://www.idago.eu/

 • Datum pričetka projekta: oktober 2011
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 1.159.762,30
 • Dežela / Statistična regija: Udine, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017