projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: UE LI JE II - Oljčno olje: simbol kakovosti v čezmejnem prostoru

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 3

 • Koda projekta: UE LI JE II
 • Koristnik: Občina Brda
 • Partner:
  Ministrstrvo za promet Republike Slovenije
  Občina Šempeter-Vrtojba
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
  Comune di Gorizia
  SpA Autovie Venete
  DARS d.d.
  Regione Autonoma Friulia Venezia Giulia - Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto
  Slovenske Železnice d.o.o.
  Logsystem scarl

 • Opis:
  Cilj projekta je dvigniti kakovost oljkarstva v čezmejnem prostoru.Pobude za skupni razvoj oljkarstva v čezmejnem prostoru so se začele uresničevati z izvajanjem čezmejnega projekta UE-LI-JE v okviru pobude Interreg IIIA Slovenija – Italija 2000-2006, ki je potekal v obdobju 2005 do konca leta 2007.
  Doseženi rezultati projekta so ustvarili dobre pogoje sodelovanja in obojestranskega poznavanja med slovenskimi in italijanskimi oljkarji. Pogoji se bodo s tem projektom še izboljšali in okrepili.

  PREDVIDENE AKTIVNOSTI
  - Izvedba raziskav in večletna proučevanja oljčnega olja, pridelanega na čezmejnem območju projekta;
  - Izvedba razmnoževanje avtohtonih sort oljk, vključenih v blagovno znamko UE-LI-JE ter vzgajati kakovostne sadike;
  - Izdelava proizvodni pravilnik za kakovostno proizvodnjo ter načrt trženja oljčnega olja;
  - Nakup oprem oljarn s strojem za stekleničenje in s separatorjem;
  - Informiranje oljkarjev in drugih izvajalcev s področja oljkarstva, in zagotavljanje potrebnih znanj za kakovostno proizvodnjo;
  - Ustvariti pogoje za zaščito oljčnega olja v čezmejnem projektnem prostoru;
  - Ustvariti ustrezno tržišče za oljčno olje;
  - Promocija.

  REZULTATI PROJEKTA
  - Izvedene raziskave in proučevanja oljčnega olja, izvedeno coniranje prostora z analizo tal, podnebja, okolja ter izvedena sociogospodarska analiza; v celoti gre za 4 čezmejne analize;
  - Razvite avtohtone sorte oljk; Predvideva se 20 razvitih atohtonih sort oljk v čezmejnem projektnem prostoru;
  - Ohranjen genetski material in izvedeno razmnoževanje avtohtonih sort za oblikovanje 6 kolekcijskih nasadov;
  - Pridobljena dodatna oprema za stekleničenje olja in izkoščičenje oljk za dve čezmejni oljarni ter stiskalnica za didaktične potrebe in povečano povpraševanje oljčnega olja;
  - Usposobljena čezmejna skupina pokuševalcev olja - uradni panel - ter 2 kvalificirana glavna vodja znotraj panela na slovenski strani in 2 na italijanski strani;
  - Izvedeno razširjanje poznavanja kakovostnih postopkov na približno 500 operaterjev, to so oljkarji, oljarji, gostilničarji, posredniki;
  - Pripravljena strategija trženja blagovne znamke UELIJE in pripravljen proizvodni pravilnik.
  - Izvedenih 5 promocijskih dogodkov, vključno s pripravo publikacije.

 • Spletna stran projekta: http://www.uelije.eu/

 • Datum pričetka projekta: september 2011
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 870.590,51
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017