projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: BELLIMPRESA - Racionalizacija notranjih virov in razširitev dobre rejske prakse, nanašajoče se na multifunkcionalno in trajnostno gospodarjenje na živinorejskih obratih

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 3

 • Koda projekta: BELLIMPRESA
 • Koristnik: Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali - Università degli Studi di Udine
 • Partner:
  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
  Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia
  Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche – Università di Udine
  Centro Internazione di Ricerca per la Montagna

 • Opis:
  Majhna in srednje velika kmetijska podjetja se dandanes srečujejo z dvema problemoma, ki se kažeta po eni strani kot gospodarsko nazadovanje po drugi pa kot potreba po konkurenčnosti na svetovnem trgu.
  Namen projekta je ocena aktualnega gospodarskega in upravljalskega stanja majhnih in srednje velikih italijanskih in slovenskih kmetijskih gospodarstev, ki jo bomo izvedli z podrobnim monitoringom na terenu, pri tem pa identificirali najprimernejše strategije in rešitve, s katerimi bi izboljšali in ponovno zagnali njihovo delovanje na nacionalnem in transnacionalnem trgu. Še posebej bodo naše aktivnosti usmerjene v kmetijska gospodarstva, ki se intenzivno ali ekstenzivno ukvarjajo z rejo krav molznic, ali pa se s tem ukvarjajo na ekoloških kmetijah.

  PREDVIDENE AKTIVNOSTI:
  Koordinacija: ob rednih srečanjih bomo definirali operativne metode, s katerimi bomo izvrševali projekt, ob tem pa bomo tudi načrtovali aktivnosti, ki jih bomo še morali opraviti. Prav tako se bomo ob teh srečanjih na osnovi možnosti posameznih partnerjev dogovorili o njihovi vlogi v projektu.
  Obiski in analize majhnih in srednje velikih kmetij: Organizirali bomo pogovore z rejci ter ob tem izpolnjeval vprašalnik, ki smo ga pripravili tako, da z njim dobimo koristne informacije o različnih načinih upravljanja in prireje na kmetijah, ki se nahajajo na interesnem območju.
  Študije: Na osnovi zbranih podatkov bomo izvedli analizo, s katero bomo ugotovili prednosti in slabosti mlečno predelovalnega sektorja v Italiji in Sloveniji, ugotavljali pa bomo tudi možnosti razvoja tega sektorja in predvideli kritične točke v tem razvoju.
  Srečanja: na osnovi analize bodo pripravljene specifične aktivnosti za reševanje kritičnih točk. V ta namen bomo organizirali srečanja z rejci, z predelovalci mleka, združenji rejcev …
  Izobraževanje: bo skoncentrirano na rejca in na upravljanje kmetije, s posebno pozornostjo na strategijah izboljševanja produkcijskega procesa in proizvoda, na trajnostnem vodenju živinorejskih kmetij, na strategijah trženja in na metodologijah prepoznavanja kanalov prodaje.
  Prenos: razvili bomo tri nivoje prenosa neposredne prenos (tematska srečanja), posreden prenos (preko lokalnih revij in časopisov, priročnikov, ki bodo obravnavali trajnostno vodenje kmetij) in preko multimedijskega prostora (preko interneta).

  PREDVIDENI REZULTATI:
  predvideni pogovori z rejci, ki bodo izvedeni na vzorcu italijanskih in slovenskih kmetij, bodo omogočili izoblikovanja jasne in zadostne slike o dejanskem stanju kmetij na čezmejnem območju. Tako bo mogoče prepoznati posamezne točke, ki predstavljajo prednosti in kritične točke v pridelavi in predelavi mleka.
  V drugi fazi bomo lahko, po zaslugi dobrega sodelovanja med italijanskimi in slovenskimi podjetji ter združenji rejcev, izdelali strategije za učvrstitev in ponovni zagon majhnih in srednje velikih živinorejskih kmetij, še posebej preko definiranja tehnično upravljalskega sistema, ki bo omogočil kmetijskim obratom povečevanja produktivnega toka z izdelavo marketinških strategij, z izdelavo prodajnih strategij in distribucije proizvodov.

 • Spletna stran projekta: http://bellimpresa.uniud.it

 • Datum pričetka projekta: november 2011
 • Datum konca projekta: marec 2015
 • Odobreni strošek: 569.300,66
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, Obalno-Kraška, Goriška, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017