projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: Julius - Raba in ovrednotenje kulturne dediščine ter skupna uporaba športne infrastrukture na čezmejnem območju od Julijskih Alp do Jadrana

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 2

 • Koda projekta: JULIUS
 • Koristnik: Comune di Monfalcone
 • Partner:
  Triglavski narodni park
  INFORMEST - Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale
  Občina Jesenice
  Občina Postojna
  Comune di Codroipo
  UNIONE DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME
  Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Alpinismo Moderno GAM
  Comune di Ampezzo
  Gruppo di azione locale del Carso S.C.A.R.L.
  Mestna občina Ljubljana – Javni Zavod ŠPORT LJUBLJANA
  Društvo za gorsko kulturo

 • Opis:
  Projekt bo izboljšal skupno uporabo športnih in rekreativnih infrastruktur na programskem območju s posebnim poudarkom na gorskih športih in na športnih dejavnostih, ki se vršijo v naravnem okolju. V smislu okoljske trajnosti sta glavni smernici projekta sta ohranjanje okolja in čezmejno sodelovanje, zato se bo projekt osredotočil predvsem na skupno uporabo struktur za športne dejavnosti v naravi (kot so plezanje, planinstvo in kolesarski turizem). Predvidena je tudi promocija preko organizacije kulturnih prireditev (Gorski teden, Festival gorniškega filma, idr.), širjanje gorniške kulture med mladimi preko organizacije začetniških tečajev plezanja ter drugih dejavnosti tudi za osebe s posebnimi potrebami. Cilj projekta je vzpostaviti skupaj sonaravni in spoštljiv odnos do naravnega okolja z izboljšanjem skupne uporabe športnih in socialnih infrastruktur, ki so aktivno in moderno sredstvo za izboljšanje kakovosti življenja bodisi iz socialnega kot iz zdravstvenega vidika.

  informiranje in animacija; izvedba centra za brezplačno izposojo tehnične opreme za pohodnike ( pokrajina Ravenna ). Nabava opreme in materiala za kolesarstvo in speleologijo ( gorska kolesa, zaščitne čelade, oprema za jamsko raziskovanje, kot npr. vrvi, itd). Nakup opreme , ki bi jo uporabljali v telovadnicah in strukturah, ki bodo udeležene v projektnih dejavnostih.
  Prav tako se bo v Sloveniji določilo primerne strukture za postavitev umetne pokrite plezalne stene v Mestni občini Ljubljana in na Jesenicah. Centra bosta imela iste funkcionalnosti kot pletzalni center v Codroipu.
  b) Izgradnja prog. Specifične aktivnosti : 3 športne proge, opremljene, označene in varovane; namenjene predvsem prizadetim osebam z organiziranim vodstvom in s spremljevalci. Istočasna realizacija kolesarsko - turistične proge, uporabne tudi za gorska kolesa, ki bi homogeno povezovala med sabo različne teritorije.
  c) izobraževalni tečaji . Specifične aktivnosti : aktiviranje, organizacija in vodenje enega tečaja alpinističnih veščin in enega plezalnega tečaja letno, ki naj bi štela 8 ur teorije in 6 ur praktičnih vaj; aktiviranje tečajev za operaterje in aktivnosti po stopnjah, ki bodo namenjene obiskovalcem in turistom - amaterjem.( 4 težavnostne stopnje - vsaka po 5 dni).
  d) Ekskurzije in ogledi. Specifične aktivnosti : 12 out - door ekskurzij, namenjene šolam ; 24 out-door srečanj namenjenih mladim na različne ambientne tematike; 28 didaktičnih delavnic : tema bo narava in okolje; 6 delavnic “ad hoc”, ki bodo namenjene prizadetim osebam; te naj bi se zvrstile v roku dveh let od aktivacjie projekta.
  e) študije in publikacije: Specifične aktivnosti: izdaja 1 monografskega vodnika ; natis 3 publikacij na temo gorà in alpinizma v prevodu; 1 spletna stran; 20 informativnih listov o gorskih poteh, o možnih ekskurzijah in o kolesarskih progah;1 operativni plan ter 1 operativni priročnik.
  f) Srečanja in dogodki: Specifične aktivnosti: 1 kick-off meeting(začetni sestanek), 1 zaključna konferenca, 2 steering commitee-ja ;organizacija dogodka ( Teden gorà) za vsako območje, ki je vključeno v projekt.(1 za Furlanijo Julijsko krajino, 1 za Slovenjo, 1 za Veneto); realizacija tematskega mednarodnega srečanja (Emilia-Romagna).
  g) Vodenje ( uprava): Specifične aktivnosti : 2 vmestni poročili, 1 končno poročilo; monitorsko poročilo, realizacija vprašalnika za ocenjevanje dela; 1 poročilo o oceni dela na sredi obdobja; 7 poročil o končnih ocenah dela na lokalnih ravneh; 1 poročilo o končni oceni projekta; vse aktivnosti projekta bodo stalno nadzorovane in ocenjene; administrativno poročilo bo predano vsako leto do 31. januarja.

  predvideni rezultati: Pričakovani rezultati projekta so : izboljšanje skupne uporabe športnih in rekreativnih infrastruktur, ki naj bi bile dostopne tudi prizadetim osebam; promocija in širjenje športne aktivnosti v naravnem okolju na področju, ki ga zajema program; boljši dostop do informacij in vodnikov po poteh in do bibliografskega gradiva, ki zajema gorske športe. Priredili naj bi tudi izpopolnjevalne tečaje za zaposlene in razne aktivnosti za obiskovalce in turiste - amaterje. Organizirali naj bi številne tematske dogodke, ki bi omogočili boljše poznavanje partnerskih območij, njihove športne in naturalistične ponudbe ter celovito turistično stvarnost. Razvili bi tudi specifične programe za šolo in urjenje plezalcev. Z boljšim poznavanjem sosednje kulture, običajev, tradicij in jezika, z navezavo medsebojnih stikov, bi se nam gotovo odprl svet ( Julijske Alpe, Predalpska območja, Obalno-kraška statistična regija v Sloveniji in Pokrajina Trst v Italiji ) z vsemi njegovimi naravnimi znamenitostmi, ki ga še premalo poznamo. Projekt spodbuja razvoj sposobnosti dela v skupini, upošteva pa tudi individualne zmožnosti posameznika v urbanem in naravnem okolju; vključuje prizadete osebe in tiste, ki so na post - travmatski rehabilitaciji : njim so namenjeni specifični programi, ki bi jim olajšali ponovno vrnitev v vsakodnevno življenje. Med glavne cilje projekta štejemo tudi zaposlovanje mladine iz omenjenih območij s privlačnimi aktivnostmi, s pomočjo katerih bodo lahko našli svoje mesto v družbi in se tako izognili brezplodnemu potikanju po ulicah ; tudi to bo pripomoglo k razvoju njihove zdrave in zrele osebnosti.
  Na vsakem partnerskem območju se bo odvila vrsta čezmejnih demonstrativnih poskusnih dogodkov v okviru nove strategije za valorizacijo teritorija s pomočjo promocije športa v naravi in z uporabo že obstoječih pohodniških poti na področju, ki ga zajema program. Skupna bo tudi uporaba družbenih in športnih infrastruktur; to bo velika priložnost za že obstoječe in bodoče delovne profile.
  Glavne realizacije projekta z močnim vplivom na vključeno območje so : opremljanje dveh struktur za indoor športno plezanje v Codroipu in Ljubljani ; prekvalifikacija enega izmed logističnih centrov za organizacijo dogodkov in športno rekreativnih manifestacij ; ustanovitev 4 centrov za animacijo, za promocijo športa in aktivnega turizma, ki bodo nameščeni na območju, ki ga vključuje projekt; skupna izvedba tedna kulture, ki bo posvečen goram in gorskim športom; izdaja enega monografskega vodnika o Julijskih Alpah in več informativnih listov o uporabi športnih infrastruktur in pohodniških ter plezalnih poti na programskem območju.
 • Spletna stran projekta: http://juliusproject.progetti.informest.it/

 • Datum pričetka projekta: oktober 2011
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 1.038.011,59
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, Venezia, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017