projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: SIGN - SLOVENSKO ITALIJANSKA GENETSKA MREŽA

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 2

 • Koda projekta: SIGN
 • Koristnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Partner:
  Splošna bolnišnica "Izola" (Izola - Isola)
  IRCCS Burlo Garofolo
  Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Golnik
  CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO – Istituto Nazionale Tumori
  Università di Padova - Genetica Clinica
  Università degli studi di Udine – Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche
  AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA S. ANNA FERRARA

 • Opis:
  Glavni cilj projekta je ustanovitev čezmejnega funksionalnega centra na področju medicinske genetike z namenom izboljšati dostopnost in kvaliteto genetskih centrov v regiji.
  Aktivnosti:
  1)ustanovitev mreže kliničnih in diagnostičnih genetskih inštitucij čezmejne regije,
  2)oblikovanje podatkovne baze o terapevtskih in rehabilitacijskih centrih za genetske bolezni v regiji,
  3)z uporabo inovativne telemedicinske tehnologije razviti genetske storitve in vzpostaviti komunikacijo med strokovnjaki na daljavo,
  4)razviti učinkovite izobraževalne in informacijske vire ter aktivnosti na področju medicinske genetike za vse glavne interesne skupine, še posebno za laično javnost in medicinske strokovnjake.
  Rezultati:
  Izboljšanje koordinacije med javnimi zdravstvenimi ustanovami in njihovim sodelovanjem z univerzami kot tudi dostopnost do ključnih strokovnjakov v čezmejni regiji. Posledično se bodo zmanjšale razlike v dostopnih zdravstvenih storitvah v regiji ter izboljšala kvaliteta življenja zaradi koordiniranega razvoja zdravstvenega in socialnega sistema.
 • Spletna stran projekta: http://-

 • Datum pričetka projekta: november 2011
 • Datum konca projekta: oktober 2014
 • Odobreni strošek: 1.205.902,76
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Udine, Padova, Ferrara, Obalno-Kraška, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017