projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: EnergyViLLab - Mreža virtuoznih živih laboratorijev za varčno rabo energije in razvoj obnovljivih virov energije

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 1

 • Koda projekta: EnergyViLLab
 • Koristnik: Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto)
 • Partner:
  Univerza v Ljubljani
  PRC - Posoški razvojni center
  UIP - Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. / Centro universitario per lo sviluppo e incubatore universitario del Litrorale S.r.l.
  Provincia di Treviso
  Centro Regionale di Assistenza per la Cooperazione Artigiana società cooperativa
  Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria Industriale
  Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia
  Comune di Jesolo
  ConCentro Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone
  IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia
  Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
  Goriška Lokalna Energetska Agencija – GOLEA Nova Gorica
  Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica
  Comune di Musile di Piave
  Univerza na Primorskem / Università del Litorale - UP FAMNIT

 • Opis:
  S projektom se v čezmejnem področju namerava ustanoviti mrežo živih laboratorijev (Living Lab)(LL), imenovanih EnergyViLLab (Energy Virtuous Living Lab - energetsko virtuoznih živečih laboratorijev), ki bodo razvijali virtuozna obnašanja v povezavi z RRM aplikacijami (RES:Renewable Energy Sources - obnovljivi viri energije, RUE:Rationale Use of Energy - racionalna raba energije, MOB:Sustainable Mobility System - vzdržen sistem mobilnosti) z vključitvijo PMI, proizvodnih okolij, univerz, centrov inovativnosti, občinskih oblasti in državljanov.
  Predvideno je:
  ad hoc ugotavljanje modelov za zagon 6 pilotnih EnergyViLLab in njihovo vključevanje v mrežo;
  zagon EnergyViLLab s pilotnimi iniciativami na lokalnem in čezmejnem nivoju ter vključitev še naslednjih potencialnih EnergyViLLab;
  komparativno ocenjevanje doseženih rezultatov;
  skupno uveljavljanje čezmejne politike podpore in ustanavljanja EnergyViLLab na vključenih območjih in dodeljevanjem pomenljivih vlog v okviru evropske mreže ENoLL (European Network of Living Labs - Evropsko omrežje živih laboratorijev).

  Projekt bo imel združevalne in multiplikativne funkcije čezmejnega nivoja, saj bo povezoval slovenske izkušnje iz že začetih živih laboratorijev z inovativnimi italijanskimi izkušnjami na področju RRM-ov.
  Projekt si zastavlja predvsem naslednje cilje:
  a) ustanovitev živih laboratorijev, temelječih na 6 RRM (EnergyViLLab), na čezmejnem teritoriju in njihova progresivna prepoznavnost v ENoLL mreži.
  b) širitev v čezmejnem območju s pomočjo projektnih EnergyViLLab, RRM iniciativ in realizacij, skupaj z aktivnostmi seznanjanja in informiranja.
  c) ustanovitev čezmejne mreže EnergyViLLab (sestavljeno iz 6 pilotnih EnergyViLLab in vsaj s 2 drugimi potencialnimi EnergyViLLab, določenimi med izvajanjem projekta), ki bo poenostavila izmenjavo informacij in dobrih praks ter razširi možnosti skupnega načrtovanja RRM projektov in iniciativ med Italijo in Slovenijo.

 • Spletna stran projekta: http://www.energyvillab.eu/

 • Datum pričetka projekta: november 2011
 • Datum konca projekta: maj 2014
 • Odobreni strošek: 1.336.972,02
 • Dežela / Statistična regija: Pordenone, Treviso, Venezia, Padova, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017