projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: SEA - Agencija za Socialno Ekonomijo

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 2

 • Koda projekta: SEA
 • Koristnik: Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia
 • Partner:
  Provincia di Rovigo
  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
  Provincia di Ravenna
  Univerza v Ljubljani
  Comune di Gorizia
  Provincia di Udine
  RRA severne Primorske
  Provincia di Gorizia
  Finreco- Finanziaria Regionale della Cooperazione
  Sentprima
  Confcooperative
  Legacoop Ravenna
  Legacoop Veneto

 • Opis:
  Splošni cilj projekta je razvoj inovativnega sistema za zaposlovanje prikrajšanih skupin na območju izvajanja Programa.
  Specifični cilji projekta so:
  - večje povezovanje med javnimi ustanovami - slovenskimi in italijanskimi - ter med njimi in zasebnimi neprofitnimi organizacijami;
  - nove strategije za zaposlovanje prikrajšanih skupin;
  - kvalitativno in kvantitativno izboljšanje zaposlovanja;
  - okrepitev vloge socialnega podjetništva na področju zaposlovanja;
  - razvoj socialnega podjetništva na področju novih dejavnosti;
  - trajno sodelovanje s finančnimi institucijami, ki bi lahko podprle nove pobude in strategije;
  - razvoj skupnih politik na področju socialne integracije in trajnostnega razvoja območja;
  Te cilje bomo dosegli s pomočjo 3 operativnih ciljev, ki so združeni v 3 delovne sklope:
  DS3 - Ustanovitev agencije za socialno ekonomijo
  DS4 - Oblikovanje mreže storitev za zaposlovanje prikrajšanih ciljnih skupin
  DS5 - Odkrivanje novih zaposlitvenih bazenov


  Aktivnosti:
  - Analiza in študija ciljnih območij;
  - Oblikovanje čezmejne mreže subjektov, ki delujejo na področju socialnega podjetništva in zaposlovanja;
  - Informativni dnevi;
  - Dogodki in delavnice, stiki z javnostjo in razširjanje rezultatov;
  - Lokalni teritorialni sporazumi.

  Predvideni rezultati:
  - Vzpostavitev čezmejne agencije za socialno ekonomijo (rezultat: vzpostavljena agencija v obliki evropske zadruge);
  - Izbor in oprema skupnega sedeža čezmejne agencije (rezultat: obnova nepremičnine na meji med Gorico in Novo Gorico);
  - Identifikacija in priprava finančnih inštrumentov (rezultat: vzpostavitev namenskega čezmejnega finančnega sklada);
  - Promocija kulture socialnega podjetništva (rezultat: izvedba treh čemejnih kulturnih dogodkov);
  - Skupna definicija storitve vključevanja, uskladitev zakonodaje in povečanje možnosti za zaposlovanje prikrajšanih skupin (rezultat: oblikovanje skupne baze podatkov o prikrajšanih osebah, skupen model za testiranje procesov za zaposlovanje, povečanje števila obravnavanih posameznikov, izboljšanje čezmejne mobilnosti);
  - Odkrivanje novih zaposlitvenih bazenov in potrebnega znanja (rezultat: poročilo o novih dejavnostih, ki jih je potrebno razviti na področju socialnega podjetništva);
  - Ustvarjanje priložnosti za nastanek novih podjetij s pomočjo animacije na terenu (rezultat: vsaj 50 poslovnih načrtov za nova socialna podjetja / nove dejavnosti);
  - Oblikovanje strategij razvoja socialnega podjetništva in teritorialni sporazumi (rezultat: vsaj en teritorialni sporazum in en pilotni projekt za vsako območje).

  Dodatne informacije:
  Projektna ideja izvira iz rezultatov že izvedenih projektov in udejanja rezultate dveh projektov, ki sta bila izvedena v okviru programa Equal: AGAPE, katerega nosilec je bila Pokrajina Ravenna in kjer so bila vzpostavljena različna javna in zasebna partnerstva ter oblikovani inštrumenti na področju sociale in podjetništva, namenjeni zaposlovanju. Nosilec drugega projekta - ISO.NEW pa je bila Občina Gorica.
  Projekt SEA vključuje del vsebin in partnerjev strateškega projekta SES - Sviluppo dell'Economia Sociale (Razvoj socialnega podjetništva), ki je bil prijavljen v mesecu septembru 2009, vendar zaradi pomanjkanja sredstev ni bil sofinanciran.
  Tematika, ki smo jo razvili skupaj, je zelo aktualna. Operativni cilji in rezultati projekta bodo vplivali na razvoj inovativnega sistema za zaposlovanje ter bodo spodbujali trajnostno naravnan socialni in gospodarski razvoj.

 • Spletna stran projekta: http://www.sea-project.eu

 • Datum pričetka projekta: september 2011
 • Datum konca projekta: december 2014
 • Odobreni strošek: 1.304.191,72
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Udine, Rovigo, Ravenna, Goriška, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017