projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: ALISTO - Na krilih zgodovine

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 3

 • Koda projekta: ALISTO
 • Koristnik: Provincia di Treviso
 • Partner:
  Občina Divača
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
  Comune di Monfalcone
  Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
  Marco Polo System G.E.I.E.
  Comune di Lugo
  Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju"

 • Opis:
  Let nad bojišči prve svetovne vojne na območju programa, namenjen preseganju kulturnih ovir, spoznavanju in vrednotenju zgodovinske dediščine. To je tema ALISTO, ki se uresničuje s sinergijo med zgodovinskim raziskovanjem in razvojem tehnologije programske opreme za simulatorje letenja.
  Projekt poustvarja zgodovinsko pokrajino z mapiranjem italijanskih in avstro-ogrskih vojnih fotografij iz zraka po digitalnem mapiranju ozemlja (DTM) in omogoča videti iz zraka tako pokrajino iz leta 1915-18 kakor tudi današnjo pokrajino, pri čemer zaznamo njeno zgodovinsko vrednost in preobrazbe.
  Takšno orodje razbiranja bo mogoče uporabljati tudi za vrednotenje vplivov velikih posegov v okolje. Enotno in skupno zaznavanje zgodovinsko-kulturnih vrednosti pokrajine omogoča presegati pojem meje. Rezultat raziskovanja bo populariziran z razstavami, simpoziji, objavami in mreženjem. (Proračun: € 1.350.000,00; trajanje: 36 mesecev; umestitev: Furlanija-Julijska krajina, Veneto, Emilia Romagna; Obalno kraška, Goriška)

  Predvidene aktivnosti:
  Povezano s prevzetimi cilji so tipologije aktivnosti v nadaljevanju povzete glede na shemo aktivnosti / pričakovani rezultati/ stroški.
  Stroški so ostali narazen, da bodo odsevali opisane aktivnosti v sledečem B.7- Vodenje projekta, Vodenje financ, Vodenje kulturnega dela, sestanki odbora za koordiniranje projekta, neprestano spremljanje časa / učinkovitosti in učinkovitosti upravljanja, kakovost output-ov projekta, upoštevanje časa
  - Pripravljalni stroški/kakovost in skladnost v uredništvu projekta
  - Sestanki čezmejnega znanstvenega odbora in razvoj čezmejnih znanstvenih aktivnosti / delavne mize (zbiranje), delavnice (sodelovanje), pregledovanje znanstvenih aktivnosti, ki stremijo k premagovanju ovir in vmesniških protokolov s programsko opremo, izvedba čezmejne baze podatkov
  - Obdelava tekstov za razstave in publikacije/skupna obdelava tekstov za uporabo v vseh znanstvenih publikacijah z namenom doseganja enotnega rezultata s kulturnim profilom
  - Razvoj sistemov simuliranega leta nad čezmejno zgodovinsko in današnjo pokrajino, 3D modeliranje zgodovinskih letališč / poznavanje in uporaba kulturne dediščine, tehnološka inovacija sistema programske opreme za simulirano letenje;
  izmenjava tehničnega znanja in določitev skupnih protokolov za implementacijo sistemov programske/strojne opreme; poznavanje in uporaba kulturne dediščine, ki jo predstavlja zgodovinska pokrajina iz Prve svetovne vojne in sedanja pokrajina
  - Izvedba simulatorjev letenja/premagovanje kulturnih in jezikovnih ovir; poznavanje in uporaba kulturne dediščine, ki jo predstavlja zgodovinska pokrajina iz Prve svetovne vojne in sedanja pokrajina; povečevanje turistične ponudbe in ponudbe ozemelj sodelujočih partnerjev; integracija s profesionalnim okoljem letenja za izobraževanje pilotov, povečevanje učne ponudbe za šolarje
  - Oprema prostorov za simulatorje letenja in povezane razstave / izboljšanje struktur, odprtih za javnost; poznavanje in uporaba kulturne dediščine; povečevanje turistične in izobraževalne ponudbe sodelujočih partnerjev
  - Izobraževanje delavcev za mesta simulacije letenja / čezmejno profesionalno izobraževanje za delovanje simulatorjev z namenom zagotavljanja uporabe sistemov s strani javnosti; povečevanje turistično-kulturne in izobraževalne ponudbe
  - Izobraževanje za šolarje / povečanje čezmejnega poznavanje in uporabe kulturne dediščine, premagovanje jezikovnih in kulturnih ovir, kulturno sodelovanje, izmenjava znanja in učne snovi
  - Srečanja, objavljanje znanstvenih rezultatov in razstave o metodologijah branja čezmejne zgodovinske pokrajine in kataloga, popotna razstava o letališčih Velike vojne, vodič in zemljevid, spletni portal s čezmejnimi tematskimi potmi in bazami podatkov, članki in posebne televizijske oddaje/ Povečanje zavesti o čezmejnih kulturnih vrednotah, povečanje čezmejnega poznavanje in uporabe kulturne dediščine, objavljanje znanja in rezultatov čezmejne znanstvene aktivnosti, raznos

  Predvideni rezultati:
  Določitev skupnih kriterijev za znanstveno raziskavo, premagovanje kulturnih in jezikovnih ovir, delitev znanja, izboljšanje kulturnega sodelovanja
  Premagovanje kulturnih in jezikovnih ovir, delitev znanja in izboljšanje kulturnega sodelovanja, izboljševanje poznavanja kulturne dediščine
  Skupna metodologija raziskave, določitev inovativnih tehnologij za vmesnik med zgodovinskim podatkom in programsko opremo
  Tehnološka inovacija, poznavanje in uporaba zgodovinske in sedanje pokrajine, izboljšanje turistično-kulturne in izobraževalne ponudbe, ponudbe prenočišč in območja programa
  Izboljšava struktur, namenjenih javnosti; poznavanje in uporaba kulturne dediščine; povečanje turistične in izobraževalne ponudbe pri sodelujočih partnerjih
  Raznašanje, delitev izkušenj in zavesti, kulturno sodelovanje
  Povečanje zavesti o čezmejni kulturni vrednosti, povečanje znanja in čezmejne uporabe kulturne dediščine
  Povečanje zavesti o čezmejni kulturni vrednosti, povečanje znanja in čezmejne uporabe kulturne dediščine
  Povečanje znanja in čezmejne uporabe kulturne dediščine

 • Spletna stran projekta: http://www.alisto.eu

 • Datum pričetka projekta: oktober 2011
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 1.173.360,95
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Treviso, Venezia, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017