projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: GLIOMA - DOLOČANJE NOVIH BIOMARKERJEV MOŽGANSKIH TUMORJEV – GLIOMOV ZA DIAGNOZO IN KOT NOVE TARČE ZDRAVLJENJA

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 2

 • Koda projekta: GLIOMA
 • Koristnik: Morska biološka postaja - Nacionalni inštitut za biologijo
 • Partner:
  Univerza v Ljubljani
  Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
  Azienda socio-sanitaria Chioggia
  Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Maria della Misericordia (Udine)

 • Opis:
  Pojavnost raka se zaradi onesnaženega okolja in slabih življenjskih navad povečuje. Zadnja leta je opazen porast tudi možganskih tumorjev, med drugim najbolj maligne oblike, glioblastoma.
  Ta oblika raka je zelo agresivna (povprečna življenjska doba bolnikov z glioblastomom je eno leto).
  Zaradi odpornosti na ustaljene in tudi modernejše načine zdravljenja, je potrebno usmeriti raziskovanje v iskanje novih molekularnih tarč in biomarkerjev za izboljšanje diagnoze oz. napovedi odgovora na zdravljenje ter prognozo.
  Tekom projekta bo fokus usmerjen na odkrivanje vloge matičnih tumorskih celic glioma. Pretekle raziskave na tem področju so pokazale, da so te celice odgovorne za rast in širjenje tumojrev, kot tudi najverjetneje za recidive.
  Rezultati teh dejavnosti bodo pripeljali do oblikovanja pomembnih diagnostičnih (razvoj bolezni in napovedovanje odziva na zdravljenje), in po možnosti terapevtskih orodij.
  Ustanovljena bo skupna biološka banka vzorcev možganskih tumorjev in mreža zdravstveno-raziskovalnih središč. Eden izmed glavnih ciljev projekta je namreč tudi vzpostavitev dolgotrajnega sodelovanja med projektnimi partnerji.

 • Spletna stran projekta: http://www.glioma.eu

 • Datum pričetka projekta: november 2011
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 1.297.719,29
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Udine, Venezia, Obalno-Kraška, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017