projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: STUDY CIRCLES - Čezmejni laboratorij za razvoj človeških virov in mrež sodelovanja za ovrednotenje znanja in virov na območju

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 2

 • Koda projekta: STUDY CIRCLES
 • Koristnik: Comitato regionale dell'ENFAP FVG
 • Partner:
  Provincia di Venezia
  GAL Venezia Orientale - VEGAL
  PRC - Posoški razvojni center
  Provincia di Gorizia
  LUNG - Ljudska Univerza Nova Gorica
  Andragoški center Slovenije
  Centro territoriale permanente per l'educazione degli adulti - I.S.I.S. “G.Brignoli - L. Einaudi - G. Marconi” (Gradisca d'Isonzo)
  Torre Natisone Gal s.c.a r.l.
  Donneuropee Formazione & Marketing
  IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.r.l. Impresa Sociale

 • Opis:
  Projekt predvideva poskusno uvajanje metode in oblike izobraževanja tako imenovanih »študijskih krožkov« v čezmejnem prostor v sklopu neformalnega izobraževanja odraslih, znana po svoji vključenosti, sposobnosti za spodbujanje aktivnega sodelovanja udeležencev in usmerjenosti v razvoj skupnosti.
  Omenjena metodologija, ki je že razširjeva v nekaterih evropskih državah, se opira na netradicionalen pristop, izhodišče katerega je povpraševanje po izobraževanju oziroma usposabljanju na določenem območju. Na podlagi tega se ustanovijo določene interesne skupine (študijski krožki). Uporabljena metodologija se bo razvijala na pretežno podeželskem območju na podpiranje aktivnosti lokalnega razvoja, pod vodstvom strokovnjakov.
  Vključena so sledeča ozemlja: območje Vzhodnega Veneta, Terska in Nadiška dolina, Brda in Kras na italijanski strani, Zgornje Posočje, Občina Kanal, Goriška Brda in hriboviti predel Mestne občine Nova Gorica na slovenski strani.

  Predvidene dejavnosti:
  -Razvoj čezmejnega modela upravljanja študijskih krožkov v sklopu Sistema permanentnega izobraževanja
  -Tečaji za usposabljanje mentorjev/tutorjev krožkov
  -Organizacija in ugotavljanje izobraževalnih potreb v sodelovanju z zavodi/organizacijami, ki so posredniki na teritoriju. Občine in njihove organizacije, združenja, konzorciji proizvajalcev, organizacije delavcev, na kraju samem, konzorciji za turistično promocijo
  -Organizacija čezmejne mreže okenc za zbiranje podatkov o povpraševanju, ki je osredotočena na storitvah, ki so že razpršene na teritoriju in blizu končnim upravičencem
  - Poskusno upravljanje študijskih krožkov na prednostnih vsebinah (okolje, kmetijstvo, obrtništvo, turizem), ki so namenjeni upraviteljem mikro-podjetji in majhnim turističnim nastavitvam, brezposelnim, sezonskim delavcem z negotovo zaposlitvijo, obrtnikom
  -Dokumentacija in širjenje na stopnji skupnosti znanja, ki so razdeljeni v krožkih
  - Sodelovanje medijev za ozaveščanje javnosti in spodbujanje ter promocijo dejavnosti študijskih krožkov

  Predvideni rezultati:
  - Oblikovanje trajnostnega čezmejnega modela Študijskega krožka za promocijo in izvajanje izobraževalnih programov za usposabljanje operaterjev; sklenitev dogovorov o sodelovanju med izobraževalnimi ustanovami, agencijami za razvoj, centri za izobraževanje odraslih za načrtovanje in mreženje programov neformalnega izobraževanja v okviru stalne ponudbe na področju izobraževanja odraslih
  - Razvoj čezmejnega sodelovanja
  - Razvoj priznanih čezmejnih programov usposabljanja za tutorje krožkov (2 tečaja za usposabljanje 24 tutorjev/mentorjev)
  - Organizacija odprtih delovnih srečanj na čezmejnem območju za analizo prioritet na lokalni ravni in potrebnih kompetenc, ki jih je treba spodbujati. Pri tem sodeluje vsaj 40 organizacij in društev na čezmejnem območju, ki se vključujejo v čezmejno mrežo za ovrednotenje znanja
  - Poskusno uvajanje metodologije v 10 študijskih krožkov, od katerih so najmanj 4 čezmejnega obsega, pri katerih sodeluje približno 40 izvajalcev (strokovnjakov, tutorjev, animatorjev) in več kot sto udeležencev.

 • Spletna stran projekta: http://www.study-circles.eu

 • Datum pričetka projekta: oktober 2011
 • Datum konca projekta: oktober 2014
 • Odobreni strošek: 662.841,44
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Udine, Venezia, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017