projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: Living Fountains - Oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 3

 • Koda projekta: Living Fountains
 • Koristnik: Občina Miren - Kostanjevica
 • Partner:
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Šempeter-Vrtojba
  Turistična zveza TIC Nova Gorica
  Comune di Doberdò del Lago - Doberdob
  Comune di Savogna d'Isonzo - Sovodnje ob Soči
  Osnovna šola Ivana Roba, Šempeter pri Gorici
  Osnovna šola Branik
  Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom Doberdob / Instituto comprensivo con lingua d'insegnamento slovena di Doberdò del Lago
  Osnovna šola Miren
  Comune di Portomaggiore

 • Opis:
  Namen projekta je ohraniti kulturno krajino in kulturno dediščino vodnjakov, ki bogatijo čezmejno območje.
  Cilj projekta je obnoviti vodnjake kot spomenike kulturne dediščine ter oživiti dogajanje, povezano z zgodovinsko kulturno dediščino vodnjakov s poudarkom vključevanja mladih v poznavanje te vrste kulturne dediščine.
  Območje izvajanja projekta na slovenski strani je Območje Mestne občine Nova Gorica, Občine Miren-Kostanjevica in Občine Šempeter-Vrtojba, na italijanski strani pa območje Občin Doberdob, Sovodnje ob Soči in Portomaggiore. Aktivnosti obsegajo obnovo izbranih vodnjakov, zbiranje gradiv o zgodovini vodnjakov, definiranje vodnih učnih poti, organizacijo prireditev ob vodnjakih ter promocijo vključno z označevanjem vodnjakov in opredelitvijo Poti vodnjakov.

  V okviru izvajanja projekta so predvidene sledeče aktivnosti:
  - investicije v obnovo vodnjakov in kalov, ki obsegajo gradbena dela in konservatorsko restavratorske posege. Ob vodnjakih, ki bodo ustrezno označeni, bo vodila Pot vodnjakov.
  - Študije, s katerimi se namerava spodbuditi mlade za ohranjanje kulturne dediščine vodnjakov in kalov, obsegajo pregled ustnih in pisnih virov o vodnjakih in kalih, ki bodo predmet obnove, s kulturno zgodovinskega in uporabnega vidika, ter študije o razvoju učnih poti, ki povezujejo naravne in kulturne znamenitosti v okolici.
  - Srečanja obsegajo organizacijo dogodkov in prireditev, ki se bodo odvijali neposredno ob vodnjakih.
  - Promocijske aktivnosti obsegajo pripravo promocijskega gradiva o obnovljenih vodnjakih ter označevanje vodnjakov.

  Rezultati projekta:
  - Obnovljenih trideset vodnjakov in kalov v čezmejnem območju, ki predstavljajo kulturno dediščino tega območja;
  - Pripravljeno gradivo o kulturno zgodovinski vrednosti obnovljenih vodnjakov in kalov; raziskovalne naloge bodo pripravili učenci sodelujočih šol.
  - Zasnovana publikacija o čezmejni učni poti med Doberdobom, Sovodnjami ob Soči, Mirnom in Preserjami, kar bo rezultat dela učencev sodelujočih osnovnih šol in publikacija o kulturni dediščini vodnjakov.
  - Organizirane prireditve ob vodnjakih. Prireditve se bodo nanašale na specifičnost vodnjakov oziroma na specifičnost vaškega okolja in njegovih običajev.
  - Oblikovana Pot vodnjakov, ki bo povezovala vodnjake v čezmejnem okolju.

 • Spletna stran projekta: http://www.livingfountains.eu

 • Datum pričetka projekta: november 2011
 • Datum konca projekta: december 2014
 • Odobreni strošek: 825.647,18
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Ferrara, Goriška
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017