projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: TRANSARMON - Usklajevanje zakonodaje v korist čezmejnih MSP

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 2

 • Koda projekta: TRANSARMON
 • Koristnik: SDGZ - Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje - URES - Unione Regionale Economica Slovena
 • Partner:
  Provincia di Trieste
  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
  CNA Veneto - Confederazione nazionale artigianato e piccola e media impresa del Veneto
  S.I.PRO. - Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.A.
  Gospodarska zbornica Slovenije - Območna zbornica za severno Primorsko
  Confcommercio Trieste
  NET EUROPE - IT & PUBLIC ADMINISTRATION - GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico
  ASS n.1 Triestina - Azienda per i Servizi Sanitari
  Confindustria Trieste
  Confartigianato Trieste
  Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina
  Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana
  Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

 • Opis:
  Projekt TRANSARMON se bo posvečal raziskovanju, zbiranju podatkov in nudenju informacijskih virov o možnostih, ki jih nudi evropska zakonodaja na področju MSP na čezmejnem območju.
  S širitvijo Schengenske meje začenja čedalje večje število MSP-jev na meji delovati na čezmejnem območju in se sooča s težavami, ki izvirajo iz skromnega usklajevanja zakonodaje med dvema Državama programskega območja.
  Projekt lahko podpira konkurenčnost MSP-jev in prispeva k splošnemu cilju programa tako, da pomaga pri določanju najprimernejših posegov v pomoč podjetjem, pa tudi nadzornim organom in javnim ustanovam.
  Ciljne skupine projekta bodo lokalni podjetniki, katere bodo spremljali pravni izvedenci, ki bodo poravnali pomanjkljivosti, ki nastajajo zaradi pomanjkanja usklajevanja zakonov v strokah, kot so: higiena in prehrambena vzgoja, varnost na delovnem mestu, okoljske problematike, davčne vidike, mobilnost.

 • Spletna stran projekta: http://www.transarmon-ita-slo.eu/

 • Datum pričetka projekta: november 2011
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 768.925,48
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Venezia, Ferrara, Obalno-Kraška, Goriška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017