projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: IntegrAid - Integriran pristop k izboljšanju nujne medicinske pomoči na čezmejnem območju

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 3

 • Koda projekta: IntegrAid
 • Koristnik: Splošna bolnišnica Izola - Ospedale generale Isola
 • Partner:
  Univerzitetni klinični center Ljubljana
  Regione del Veneto – Azienda U.L.S.S. n. 13
  Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”
  Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Maria della Misericordia (Udine)
  Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
  Zdravstveni dom Sežana
  Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna

 • Opis:
  Projekt želi pripeljati do integriranih ukrepov za zagotovitev optimalne oskrbe življenjsko ogroženih pacientov na čezmejnem področju, v okvirih, ki jih začrtuje Prednostna naloga 3. Splošni cilj projekta je izboljšati kakovost življenja skozi koordiniran razvoj zagotavljanja bolnišnične urgentne medicinske pomoči na čezmejnem območju. Za dosego tega cilja je potrebno vzpostaviti trajno mrežo sodelovanja med medicinskimi službami na čezmejnem področju, ki bo zagotavljala sledeče aktivnosti:
  - usklajevanje organiziranosti sodelujočih urgentno-medicinskih služb s prenosom najboljših praks med njimi;
  - poenotenje in dvig strokovne usposobljenosti medicinskega osebja, upoštevaje mednarodne standarde in smernice;
  - olajšanje in izenačevanje dostopa prebivalcev do deficitarnih zdravstvenih storitev preko zagotavljanja ekspertne pomoči na daljavo pri urgentnih posegih ob življenjski ogroženosti z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (telekonzultacije);
  - izboljšanje logističnega sistema za učinkovitejše premeščanje pacientov med institucijami v čezmejni regiji ob uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
  Takšne aktivnosti bodo privedle k racionalnejši izrabi razpoložljivih zdravstvenih resursov in k dvigu kakovosti ter zmanjševanju razlik pri urgentni oskrbi pacientov, s tem pa do večje uspešnosti zdravljenja in boljših možnosti preživetja življenjsko ogroženih pacientov.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2011
 • Datum konca projekta: februar 2015
 • Odobreni strošek: 1.263.999,39
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017