projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: S.HO.W. - Social Housing Watch - Poskusni observatorij politik Socialnih Stanovanj v razmerju s politikami socialne blaginje

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 3

 • Koda projekta: S.HO.W.
 • Koristnik: ATER Trieste
 • Partner:
  ZRS – Znanstveno raziskovalno središče - Univerza na Primorskem
  Mestna občina Koper / Comune città di Capodistria
  Comune di Muggia
  ATER Treviso
  ACER Ferrara
  Center za socialno delo / Centro per l'Assistenza sociale Koper-Capodistria
  Javni stanovanjski sklad Mestne Občine Koper / Fondo Alloggi pubblico del Comune città di Capodistria
  Ministrstvo za delo,druzino in socialne zadeve RS
  ASS n.1 Triestina - Azienda per i Servizi Sanitari

 • Opis:
  Projekt predvideva ustanovitev čezmejne opazovalnice, s katero nameravamo vzpostaviti ploden proces komunikacije med posameznimi institucijami, ki so z različnimi pristojnostmi navzoče v istem prostoru; med različnimi institucijami, ki delujejo na geografskih območjih na dveh straneh meje, vendar s skupnimi problematikami.

  Obenem bo projekt na dveh mikro-območjih - v naselju Zindis v Miljah ter v zgodovinskem središču Kopra- udejanjal med seboj primerljive poskuse integriranih in eksperimentalnih posegov za revitalizacijo bivanja in storitev socialnoskrbstvenih in zdravstvenih služb.

  Glavni cilj projekta je izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev urbaniziranih območij, torej izboljšanje atraktivnost prostora s pomočjo sistema bottom up, ki mora izhajati iz konkretnih in aktualnih potreb stanovalcev za primerno usmerjanje zdravstvenih in socialnih storitev na osnovi stalnega dogovarjanja med partnerji.
  Kontinuiteto dogovarjanja zagotavljajo instrumenti opazovalnice in socialne vratarnice, ki bodo nadaljevali z delom tudi po koncu projekta.

 • Spletna stran projekta: http://www.show.ater.trieste.it

 • Datum pričetka projekta: januar 2010
 • Datum konca projekta: marec 2014
 • Odobreni strošek: 1.306.269,74
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Treviso, Ferrara, Obalno-Kraška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017