projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: T-LAB - Laboratorij turističnih priložnosti obmejnih regij Slovenije in Italije

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 2

 • Koda projekta: T-LAB
 • Koristnik: Slovenska turistična organizacija
 • Partner:
  SDGZ - Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje - URES - Unione Regionale Economica Slovena
  S.I.PRO. - Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.A.
  Fakulteta za turistične študije Portorož - Facoltà degli Studi Turistici di Portorose
  Primorski tehnološki park
  AREA Science Park
  Fondazione Università Ca’Foscari di Venezia

 • Opis:
  Glavni namen in cilji projekta T-lab so prenos in nadgradnja dobre prakse projekta “Banka turističnih priložnosti Slovenije” na prijavljene regije in širjenje dostopnosti najboljših razpoložljivih tehnologij. Dober potencial BTPS-ja dokazuje nagrada svetovne turistične organizacije za posebne in inovativne turistične dosežke ter izbor za primer dobre prakse v EU letu inovativnosti in kreativnosti 2009 s stani EU komisije.
  Glavna rezultata projekta bosta: vzpostavljen in nadgrajeni čezmejni portal, uporabljen za mreženje pobudnikov za nove turistične projekte in izvajanje spremljevalnih aktivnosti portala (izobraževanja, svetovanja, eksperimentiranja), ki bodo spodbujale uporabo portala in omogočala hitrejše povezovanje ter uresničevanje predlaganih projektov. Spodbudili bomo povezovanje podjetij v programskem območju in skupno prostorsko trženje turističnih proizvodov.
 • Spletna stran projekta: http://www.tourism-lab.eu/

 • Datum pričetka projekta: november 2011
 • Datum konca projekta: marec 2015
 • Odobreni strošek: 1.104.332,38
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Venezia, Ferrara, Obalno-Kraška, Goriška, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017