projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: e-surgerynet - Kirurška mreža na razširjenem čezmejnem območju

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 3

 • Koda projekta: e-surgerynet
 • Koristnik: Azienda Socio-Sanitaria ASL13 - MIRANO – Regione Veneto
 • Partner:
  Splošna bolnišnica Izola - Ospedale generale Isola
  Splošna bolnišnica Jesenice
  GEIE Net Europe
  Azienda Ospedaliera-Universitaria AOU TRIESTE
  Zavod Celjenje
  UKC - Univezitetni klinični center
  Azienda Socio-Sanitaria ASL14 - Chioggia – Regione Veneto

 • Opis:
  Projekt predvideva oblikovanje čezmejne kirurške mreže odličnosti z namenom, da se uvedejo klinični in organizacijski modeli kirurškega poseganja in upravljanja.
  Projekt razvija virtualne posege med partnerji z naslednjim glavnim ciljem: »Povečanje kakovosti življenja z usklajenim razvojem zdravstvenih in socialno skrbstvenih sistemov« znotraj programskega območja (OP-4e-3.3).
  Sodelovanje na širšem območju prispeva k izmenjavi znanja o novih in naprednih kirurških in anestezioloških tehnikah, da bi se razširili in uveljavili standardni postopki.
  Skupna tehnološka platforma bo omogočila specialistično svetovanje preko omrežja v okviru zasedanj live in on-demand, oblikovanje in dostop do kirurške video knjižnice, območja elektronskega učenja namenjenega strokovnemu izobraževanju.
  Oblikovanje povezanega omrežja med bolnišnicami spodbuja usklajevanje socialnoskrbstvenih in zdravstvenih storitev na programskem območju, optimizira izkoriščanje obstoječih virov, ovrednoti strokovnost, sproža pobude med javnimi in zasebnimi ustanovami na področju uporabnega raziskovanja, olajša občanu dostop do oskrbe z ukrepi, ki izboljšujejo celovito kakovost življenja.

 • Spletna stran projekta: http://www.esurgerynet-ita-slo.eu/

 • Datum pričetka projekta: oktober 2011
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 991.533,59
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Venezia, Obalno-Kraška, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017