projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: EDUKA - Vzgajati k različnosti

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 3

 • Koda projekta: EDUKA
 • Koristnik: SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto sloveno di ricerche (Trieste - Trst)
 • Partner:
  Provincia di Ravenna
  Università Ca' Foscari Venezia
  Dipartimento di scienze politiche e sociali - Università degli studi di Trieste
  Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije - Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici
  Università degli studi di Udine - Centro internazionale sul plurilinguismo
  Dipartimento di Scienze Umane - Università degli studi di Udine
  Società Filologica Friulana ''Graziadio Isaia Ascoli''
  Unione Italiana - Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana / Italijanska unija - Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti
  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

 • Opis:
  Projekt EDUKA je namenjen promociji medkulturnih vrednot kot temeljev oblikovanja in razvijanja odnosov v večetnični in večjezikovni družbi.
  Cilj projekta EDUKA je ustvariti znanje in orodja (didaktično in informativno gradivo, priročnike, publikacije, igre itd.) za vzgajanje k različnosti in medkulturnosti v šolskem in univerzitetnem okolju ter jih posredovati predvsem mladim in učnemu kadru na vseh stopnjah izobraževanja.
  V ta namen bodo delovale mreže čezmejnega sodelovanja med šolami na vseh ravneh, med raziskovalnimi ustanovami in univerzami, med javnimi upravami in ustanovami, ki delujejo na področju medkulturne vzgoje, ter med organizacijami znotraj tradicionalnih in novih etničnih manjšin. Te bodo izvajale izobraževalne, informativne, promocijske in raziskovalne aktivnosti.
  Posebna pozornost bo namenjena uveljavljanju medkulturne vzgoje ob upoštevanju bodisi tradicionalnih manjšin (še posebej italijanske v Sloveniji ter slovenske in furlanske v Italiji) bodisi novih manjšin oziroma skupin migrantov.

  predvidene aktivnosti:
  - 4 čezmejne mreže sodelovanja;
  - 8 publikacij (znanstvenih, informativnih in promocijskih) o medkulturni vzgoji;
  - 1 kratkometražni film ali spot o kulturni in jezikovni različnosti; 2 učna pripomočka o kulturni in jezikovni različnosti (npr. priročniki, igre, powerpoint predstavitve);
  - 40 čezmejnih raziskovalnih delavnic o medkulturnosti, 60 informativnih predavanj o zgodovinskih manjšinah in 50 informativnih predavanj o migrantih za dijake višjih srednjih (ITA) in srednjih (SLO) šol in univerz; 17 delavnic o medkulturnosti za učence nižjih srednjih (ITA) in osnovnih (SLO) šol;
  - 24 čezmejnih delavnic za učitelje/profesorje nižjih srednjih (ITA) in osnovnih (ITA in SLO) šol;
  - 3 posveti / 8 konferenc za predstavitev in promocijo rezultatov; 3 tiskovne konference; spletna stran projekta s štirimi sekcijami za dejavnosti štirih čezmejnih mrež sodelovanja;
  - 12 sestankov upravnega odbora, 6 občni zbori partnerjev in 6 sestanki znanstvenega sveta.

  predvideni rezultati:
  - utrditev medkulturne drže in delovanja med mladimi in med prebivalstvom na splošno, ki bo spodbudila premoščanje zgodovinskih in kulturnih ovir, medsebojnega nepoznavanja ter predsodkov v medetničnih odnosih med večinskimi in manjšinskimi skupnostmi ter migrantskimi skupnostmi;
  - razvoj lokalnih – tako zgodovinskih kot novih – kulturnih in jezikovnih virov znotraj večinskih in manjšinskih skupnosti, ki bo prispeval k utrditvi kulture sožitja, medsebojnega poznavanja, integracije in miru med večinskimi in manjšinskimi narodnimi skupnostmi ter migranti;
  - razširjanje raziskovalnih rezultatov in znanja o medkulturni vzgoji, državnih izobraževalnih modelih v Sloveniji in Italiji ter etničnih študijah iz raziskovalnih središč med šole;
  - razvoj sposobnosti in kompetenc sodelovanja v čezmejni mreži ter medkulturne interakcije in komunikacije v čezmejni in večkulturni delovni skupini med šolami, univerzami, raziskovalnimi središči, javnimi ustanovami, organizacijami znotraj tradicionalnih manjšin in migrantskih skupnosti ter ustanovami, ki delujejo na področju medkulturnosti;
  - utrditev poznavanja različnih izobraževalnih modelov (slovenskega, italijanskega, manjšinskega, večinskega) in vzajemnega poznavanja med soudeleženimi v projektu, ki bo spodbujala dolgoročno sodelovanje;
  - učinkovita, uspešna, skupna in čezmejna izvedba projekta in notranje komunikacije med partnerji projekta; finančna in upravna preglednost projekta; razširjenost vsebin in rezultatov projekta na teritoriju.

  Ciljne skupine: učenci, dijaki in študentje osnovnih, nižjih srednjih in višjih srednjih šol v Italiji ter osnovnih in srednjih šol v Sloveniji, univerzitetni študentje, mladi.

 • Spletna stran projekta: http://www.eduka-itaslo.eu/

 • Datum pričetka projekta: oktober 2011
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 1.301.750,42
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Venezia, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017