projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: TIP - Čezmejna Integrirana Platforma

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 1

 • Koda projekta: TIP
 • Koristnik: SDAG S.p.A. (S. Andrea)
 • Partner:
  Provincia di Rovigo
  Provincia di Ravenna
  INFORMEST - Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale
  DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.
  Provincia di Ferrara
  Občina Jesenice
  Turizem Bohinj - javni zavod za pospeševanje turizma
  Ustanova Fundacija BiT Planota

 • Opis:
  V okviru projekta TIP je predvideno načrtovanje posegov in dejavnosti za spodbujanje funkcionalne koordinacije kamionskih in intermodalnih terminalov v Gorici in Vrtojbi z avtocestno osjo “Vileš-Gorica-Razdrto” s posebnim poudarkom na naslednjih vidikih:
  - cestno omrežje za povezavo s strukturami v obmejnem pasu in z dostopi do čezmejnih mestnih središč;
  - okrepitev in razvoj intermodalnega prevoza cesta-železnica in prevoza Ro-La med Slovenijo in Italijo;
  - obnova in povečanje postajališč, oblikovanje novih storitev in razširitev obstoječih (gostinstvo, varen postanek, vzdrževanje vozil, pranje vozil ipd.) s pomočjo novih tehnologij;
  - okoljska in prostorska združljivost pri vidikih, povezanih z mobilnostjo, urbanističnim načrtovanjem, energetsko učinkovitostjo struktur.

  Dejavnosti in pričakovani rezultati projekta so razvidni iz naslednjih DS:
  - DS 3 _ intermodalne železniške strukture: idejni in izvedbeni načrt priključkov mednarodne železniške povezave v Sloveniji in Italiji, podaljška intermodalnega priključka med območjem družbe SDAG in postajo v Vrtojbi, priključka od omenjene postaje do slovenskega kamionskega terminala v bližini sedeža družbe SDAG. Vzporedno s temi načrti bodo potekale dejavnosti za prevrednotenje postaje v Vrtojbi ter za uvedbo sistemov in naprav za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu, ki bodo nameščeni na železniške strukture intermodalnega postajališča SDAG, kjer bodo povezani s podobnimi sistemi slovenskih in italijanskih železniških podjetij.
  - DS 4 _ povezava območij in vloga nekdanjih postaj na mejnih prehodih: idejni in izvedbeni načrt avtocestnih osi "Vileš-Gorica-Razdrto" ter notranjih priključkov med območji kamionskih terminalov in lokalnih priključkov za lažji prehod pešcev in kolesarjev na območjih projekta;
  -DS 5 _ krepitev storitev kamionskih terminalov: načrtovanje objektov in struktur, namenjenih prevozu ter novih zavarovanih parkirišč za težka vozila, opremljenih z integriranimi krmilnimi in nadzornimi sistemi ob podpori IKT ter s sistemom usklajene signalizacije;
  -DS 6 _ prostorske in pravne študije za urbanistično usklajevanje in izdelavo skupne strukture za promocijo in logistično upravljanje: razvoj študij, namenjenih usklajevanju urbanističnih in prostorskih načrtov čezmejnih občin na povezanem območju z logističnega vidika in z vidika prevoza ter določitev koordinacijskega subjekta na deželni in čezmejni ravni s Slovenijo na področju logističnih dejavnosti in prevozov;
  -DS 7 _ splošna študija energetske učinkovitosti in preizkušanja tehnologij: opredelitev in začetek izvajanja študije energetske učinkovitosti na celotnem čezmejnem območju, namenjenem logistiki in prevozu, z ugotovitvijo najboljših načinov uvajanja nove tehnologije za zmanjševanje porabe in uporabe obnovljivih virov; izvedena bo tudi eksperimentalna študija geotermičnih sistemov za koriščenje energetskih virov iz podtalja za zadovoljevanje potreb po ogrevanju nekaterih struktur v okviru kamionskega terminala.
 • Spletna stran projekta: http://www.tip-project.eu

 • Datum pričetka projekta: oktober 2011
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 1.150.865,39
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Goriška, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017