projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: SOLUM - Skupna pot skozi tradicijo (in) okusov

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 2

 • Koda projekta: SOLUM
 • Koristnik: Mestna občina Nova Gorica
 • Partner:
  Provincia di Ravenna
  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
  Provincia di Gorizia
  Comune di Sauris
  Comune di Tresigallo
  LTO Kranjska Gora - Lokalna turistična organizacija
  Občina Ajdovščina

 • Opis:
  Namen projekta je združevanje in spodbujanje boljšega sodelovanja ter usklajevanja med ponudniki tipičnih pridelkov in izdelkov in tradicionalne obrti na čezmejnem območju.
  Projekt bo nadgradnja iz projekta VALO-PT z naslovom Celovit razvoj tipičnih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju in projekta LAND, ART & WINE - Po poteh umetnostne obrti in vina.
  Splošni cilj projekta je povezovanje ponudnikov tipičnih pridelkov, izdelkov in tradicionalne obrti obeh narodnih skupnosti na enem prostoru, hkrati pa tudi združevanje in spodbujanje boljšega sodelovanja med ponudniki.
  S pomočjo promocijskih dogodkov (večjezični predstavitveni filmi, touch screen mize, on-line promocija, razstave, organizirani dogodki namenjeni predstavitvi in promociji slovenskih in italijanskih že uveljavljenih tradicionalnih praznikov in dogodkov), ki jih bomo izvedli znotraj urejenega prostora, z izobraževanji in informativnim gradivom bomo skupaj s parterji prispevali k izboljšanju prepoznavnosti obravnavanega območja, lokalnih proizvodov in tipičnih izdelkov (vino, med, olivno olje, zelišča, sadje, zelenjava, mlečni izdelki, suhomesni izdelki).

  predvidene aktivnosti:
  - koordinacija in upravljanje projekta (usklajevalna srečanja, operativni dogovori, redna komunikacija preko elektronske pošte in telefona, vodenje projekta, oblikovanje glavnih smernic…);
  - zbiranje ponudnikov in mreženje le-teh (usklajevalna srečanja, operativni dogovori, redna komunikacija, vzpostavljanje skupne baze ponudnikov…);
  - najem in ureditev promocijsko degustacijskega prostora in vinoteke ter ureditev prostora za trženje podeželskih produktov Vipavske doline (izbor opreme in opremljanje: promocijski pult, police, mize, stoli, avdio-video oprema, itd);
  - promocija in degustacija tipičnih pridelkov in izdelkov (organizacija in izpeljava tedenskih dogodkov, priprava in predvajanje predstavitvenih filmov, izdelava internetne strani, vodeni ogledi in degustacija v vinoteki…);
  - organizacija izobraževanj (organizacija in izpeljava tečajev in konferenc);
  - izdelava komunikacijskega načrta (informiranje in obveščanje javnosti).

  predvideni rezultati:
  - najet in urejen prostor za promocijo tipičnih pridelkov in izdelkov;
  - najet in urejen prostor za vinoteko;
  - najet in urejen razstavni prostor;
  - izdelana skupna baza podatkov vseh ponudnikov v območju – združeni vsi ponudniki tipičnih pridelkov in izdelkov iz obravnavanega področja;
  - izdelana skupna baza podatkov o tradicionalnih dogodkih;
  - izdelanih pet 5 minutnih večjezičnih avdio-vizualnih predstavitev pridelave tipičnih izdelkov in pridelkov;
  - izdelana spletna stran z večjezično predstavitvijo pridelovalcev;
  - 58 organiziranih dogodkov za promocijo enogastronomije obravnavanega območja;
  - 5.500 obiskovalcev organiziranih dogodkov;
  - izdelano promocijsko gradivo;
  - oblikovanje in tisk brošure Konzorcij Zelen;
  - organizacija 28 izobraževanj (tečajev) na temo enogastronomije;
  - 320 izobraženih udeležencev na delavnici in na tečajih;
  - organizacija 2 konferenc na temo enogastronomije;
  - 450 udeležencev konferenc;
  - promocijsko gradivo za izobraževanje in konference;
  - vodene degustacij v vinoteki;
  - izdelan komunikacijski načrt;
  - sodelovanje ponudnikov obeh narodih skupnosti;
  - vzpostavitev poslovnega sistema za dolgoročno delovanje projekta.

 • Spletna stran projekta: http://www.solum-eu.eu/

 • Datum pričetka projekta: november 2011
 • Datum konca projekta: marec 2015
 • Odobreni strošek: 1.103.901,26
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Udine, Ferrara, Ravenna, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017