projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: MOTOR- MOBILNI TURISTIČNI INKUBATOR

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 2

 • Koda projekta: MOTOR
 • Koristnik: BSC poslovno podporni center d.o.o. Kranj
 • Partner:
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
  RRC - Regionalni razvojni center Koper - Centro regionale di sviluppo Capodistria
  INFORMEST - Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale
  PRC - Posoški razvojni center
  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
  SDGZ - Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje - URES - Unione Regionale Economica Slovena
  CNA Veneto - Confederazione nazionale artigianato e piccola e media impresa del Veneto
  Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia - Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia
  E.I.N.E. - Enti Industrializzazione Nord Est
  S.I.PRO. - Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.A.
  Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov
  Gospodarska zbornica Slovenije - Območna zbornica za severno Primorsko
  Confcommercio Trieste
  Confindustria Friuli Venezia Giulia

 • Opis:
  Projekt MOTOR bo prispeval k izboljšanju turistične ponudbe na treh vključenih specifičnih območjih: razvita turistična destinacija na zavarovanem območju narave, manj razvito območje na podeželju in staro mestno jedro z bogato kulturno dediščino. Kvaliteta, atraktivnost in inovativnost so nezadostni, zato je potrebno izboljšati znanje in pokazati primere dobrih praks vlaganja v turistično ponudbo, ki vključuje naravno in kulturno dediščino.

  Aktivnosti in pripadajoči rezultati:
  KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA: učinkovito in pravilno izvedene projektne aktivnosti; doseženi rezultati projekta, 3 koordinacijski sestanki projektnega odbora
  CENTER ODLIČNOSTI V TURIZMU: izdelana študija turističnega potenciala in operativni načrt razvoja, vzpostavljene 3 informacijske točke -podporni svetovalni mehanizem; 2 izvedeni open space konferenci, 4 sestanki strokovnjakov za rešitev obstoječih problemov na področju turizma
  IZOBRAŽEVANJE, TRENINGI IN MENTORSTVO; pripravljen program izobraževanja kot osnova za njegovo izvedbo, 12 izvedenih izobraževanj, 40 individualnih svetovanj
  SKUPNE POBUDE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ vzpostavitev 8 lokalnih inkubatorjev, Izvedenih 6 študijskih ekskurzij za izmenjavo znanj in izkušenj, 3 obiski dobrih praks
  6 PILOTNIH PROJEKTOV: obogatena turistična ponudba, večja konkurenčnost območja
  SKUPNO TRŽENJE: MREŽENJE: spletna stran, 5 turističnih paketov vključenih območij, 1 skupna mapa z lokalnimi zloženkami, predstavitev na komercialnem sejmu v pokrajini Ferrara
  PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI pripravljena in odobrena prijavnica in stroškovni načrt
  KOMUNIKACIJSKI NAČRT uvodna in zaključna konferenca, objave v medijih, kampanja centra odličnosti

 • Spletna stran projekta: http://www.motor-mti.eu/

 • Datum pričetka projekta: september 2011
 • Datum konca projekta: januar 2015
 • Odobreni strošek: 1.156.618,39
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017