projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: TRANS2CARE - Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009 - 2

 • Koda projekta: TRANS2CARE
 • Koristnik: Università degli studi di Trieste
 • Partner:
  Splošna bolnišnica "F. Derganca" (Šempeter pri Gorici)
  Univerza v Novi Gorici
  Università Ca' Foscari Venezia
  Università degli studi di Ferrara
  Kemijski Inštitut Ljubljana
  SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
  Treviso Tecnologia – Azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Treviso
  Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
  Ortopedska bolnisnica Valdoltra
  Univerza na Primorskem - Visoka šola za zdravstvo Izola / Università del Litorale - Istituto universitario di sanità Isola
  Università degli studi di Udine
  IRCCS Burlo Garofolo

 • Opis:
  Projekt Trans2Care vključuje in združuje znanje 13 raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, ustanov zdravstvene oskrbe in prenosa tehnologije.
  Njegov namen je vzpostavitev sistema, ki omogoča trajen dvosmerni prenos znanja med partnerji, industrijskimi podjetji in drugimi interesnimi skupinami za ustvarjanje inovativnih izdelkov in storitev za javno zdravje, zlasti za preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje splošno razširjenih bolezni.
  Novosti bodo razvite na podlagi potreb, ki so jih izrazili zdravstveni delavci, in sposobnosti raziskovalnih institucij in podjetij za pretvorbo njihovih znanstvenih in tehnoloških spoznanj v aplikacije, ki bodo po eni strani omogočile izboljšanje zdravstvenih storitev po drugi strani pa ustvarile nova delovna mesta za mlade visokokvalificirane delavce.
  Dejansko projekt predvideva usposabljanje in zaposlitev 14 mladih delavcev z doktoratom, iz vrst partnerjev, predvidena pa je tudi ustanovitev “spin-off”, ki bo omogočil nadaljevanje zaposlovanja in sodelovanja med partnerji tudi po zaključku projekta.

 • Spletna stran projekta: http://www.trans2care.eu

 • Datum pričetka projekta: april 2011
 • Datum konca projekta: september 2014
 • Odobreni strošek: 2.551.533,51
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Udine, Treviso, Venezia, Ferrara, Obalno-Kraška, Goriška, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017