projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: OPENMUSEUMS - Mreža slovenskih in italijanskih muzejev: valorizacija in tehnološka inovacija muzejev v zgodovinskih mestih severnega Jadrana

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - 3

 • Koda projekta: OPENMUSEUMS
 • Koristnik: Provincia di Ferrara
 • Partner:
  Civici musei e gallerie d'arte - Comune di Udine
  Kobariški muzej
  Pokrajinski muzej Koper - Museo regionale di Capodistria
  Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano
  Provincia di Rovigo
  Provincia di Venezia
  Provincia di Gorizia
  Museo d'Arte della Città - Comune di Ravenna
  Oddelek za kulturo - Mestna Občina Ljubljana
  Fondazione Aquileia

 • Opis:
  Projekt OPENMUSEUMS je namenjen okrepitvi in vrednotenju vloge in spoznavanja kulture za izvajanje trajnostnega gospodarskega razvoja, ki naj temelji na znanju in promociji kulturne dediščine, ki predstavlja osnovni vir programskega območja.

  Predvidene aktivnosti so naslednje:
  WP1 Koordiniranje,
  WP2 Določitev skupnih metodologij in smernic za upravljanje muzejev,
  WP3 Organizacija in določitev inovativnih razstavnih poti na podlagi tehnik informacijske tehnologije,
  WP4 Izvajanje didaktično-izobraževalnih delavnic v okviru muzejev,
  WP5 Vzpostavitev omrežja odprtih muzejev na italijansko-slovenskem območju,
  WP6 Priprava trženjskega načrta,
  WP7 Pripravljalne aktivnosti,
  WP8 Komunikacijske aktivnosti.

  Projekt bo trajal 36 mesecev in predvideni stroški znašajo 3.856.000,00 evrov. Aktivnosti se bodo izvajale na naslednjih lokacijah: Castello Estense (Ferrara), MAR (Ravenna), Pokrajinski muzej-Museo provinciale (Gorica-Gorizia), Museo Grandi Fiumi (Rovigo), Museo di Torcello (Benetke-Venezia), Mestni muzej (Ljubljana), Pomorski muzej-Museo Marittimo (Piran-Pirano) in dislocirana enota Muzeja solinarstva-Museo delle Saline, Pokrajinski muzej Koper - Museo regionale di Capidistria, Oglej-Aquileia, Kobariški muzej, ter Arheološki muzej in Muzej Risorgimento (Museo archeologico e del Risorgimento Videm-Udine).

 • Spletna stran projekta: http://www.openmuseums.eu/

 • Datum pričetka projekta: maj 2011
 • Datum konca projekta: februar 2015
 • Odobreni strošek: 3.442.476,28
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Udine, Venezia, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017