projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: INTER BIKE - Čezmejne intermodalne kolesarske povezave

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - 1

 • Koda projekta: INTER BIKE
 • Koristnik: RRC - Regionalni razvojni center Koper - Centro regionale di sviluppo Capodistria
 • Partner:
  Občina Komen
  Provincia di Rovigo
  RA ROD - Razvojna agencija ROD
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
  Provincia di Ravenna
  Občina Miren-Kostanjevica
  Mestna občina Koper / Comune città di Capodistria
  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
  Provincia di Trieste
  DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.
  Provincia di Ferrara
  GAL Polesine Delta Po
  Provincia di Venezia
  Provincia di Udine
  GAL Venezia Orientale - VEGAL
  Občina Kobarid
  Občina Kranjska Gora
  PRC - Posoški razvojni center
  Provincia di Gorizia
  Provincia di Padova
  Občina Cerkno
  Občina Brda

 • Opis:
  Glavni namen projekta je vzpostaviti mrežo kolesarskih povezav na čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav.

  Predvidene aktivnosti so: izdelava načrta glavne kolesarske trase z navezavami na lokalne poti in intermodalne povezave, ki bodo omogočile neprekinjeno potovanje od Ravenne do Kranjske Gore, priprava študije s predlogom enotnega sistema označevanja na poteh, gradnja posameznih manjkajočih odsekov poti, priprava podatkovne baze in digitalne infrastrukture za geografski informacijski sistem, vzpostavitev spletne strani, priprava štirijezičnega kolesarskega vodnika z zemljevidom ter promocija projekta v javnosti.

  Celotna vrednost projekta znaša 3.514.000 EUR. Potekal bo štiri leta, izvajal pa se bo na območju dežel Emilia-Romagna, Veneto in Furlanija Julijska krajina na italijanski strani ter Obalno-kraške, Goriške in Gorenjske statistične regije na slovenski strani.

 • Spletna stran projekta: http://www.adriabike.eu

 • Datum pričetka projekta: marec 2011
 • Datum konca projekta: marec 2015
 • Odobreni strošek: 3.027.534,87
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017