projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: KNOW US - Soustvarjanje konkurenčnega znanja med Univerzami in MSP

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009 - 2

 • Koda projekta: KNOW US
 • Koristnik: Unità di Progetto Ricerca e Innovazione della Regione del Veneto
 • Partner:
  Consorzio per l'AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
  Fakulteta za management - Univerza na Primorskem / Facoltà di Management - Università del Litorale
  Univerza na Primorskem, Znanstveno - raziskovalno središče Koper - Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche di Capodistria
  Università degli studi di Ferrara
  Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale - Università Ca' Foscari Venezia
  POLINS - Polo Innovazione Strategica Srl
  Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricultura di Venezia
  Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica - Università degli Studi di Udine
  Polo Tecnologico di Pordenone S.C.p.A.
  Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine
  UIP - Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. / Centro universitario per lo sviluppo e incubatore universitario del Litrorale S.r.l.
  Gospodarska zbornica Slovenije - Območna zbornica Ljubljana
  Primorska gospodarska zbornica
  Direzione generale attività produttive, commercio e turismo della Regione Emilia-Romagna
  Servizio istruzione, università e ricerca - Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

 • Opis:
  Projekt KNOW US bo prispeval k dvigu konkurenčnosti MSP v strateško pomembnih sektorjih čezmejnega območja Italija-Slovenija s podporo snovanju novih znanj, metod in tehnik za spodbujanje podjetniške inovativnosti v luči trajnostnega razvoja podjetij in družbe kot celote.
  Slednje bo doseženo s sinergičnim povezovanjem predstavnikov gospodarskih združenj, znanstvenih, raziskovalnih in tehnoloških parkov, univerz ter lokalne in širše družbeno politične skupnosti.

  V ta namen se bodo razvile in izvedle naslednje temeljne aktivnosti:
  - razvoj in testiranje učinkovitih metod in skladnih politik za podporo razvoju strateško-kognitivnih map v podjetjih, ki predstavljajo »idealne tipe« podjetij v proučevanih sektorjih;
  - razvoj in izvedba čezmejne šole podjetniške inovativnosti, ki bo zagotavljala aplikacijo razvitih metod in tehnik tudi po zaključku projekta.

  Za realizacijo projekta KNOW US se predvideva izvedba vrste aktivnosti (spodaj navedene), ki se v splošnem razvrščajo v:
  - aktivnosti analize in raziskovanja;
  - aktivnosti namenjene snovanju metodologij in njihovemu prototipiranju;
  - aktivnosti razvoja spletnih orodij za podporo delu v skupini;
  - aktivnosti usposabljanja za diseminacijo in evolucijo razvitih metodologij;
  - aktivnosti diseminacije rezultatov, srečanja, »workshopi«, konference, objave;


  Projekt se bo izvajal 36 mesece in predvideva naslednje aktivnosti:

  WP1 – Koordinacija in upravljanje projekta
  - Aktivnost 1.1: Aktiviranje in koordinacija razpoložljivih virov
  - Aktivnost 1.2: Načrtovanje, nadzor in management projekta
  - Aktivnost 1.3: Spremljanje izvajanja aktivnosti, redna srečanja

  WP2 – Popis strateških sektorjev, razpoložljivega znanja in primerov dobrih praks
  - Aktivnost 2.1: Analiza in selekcija strateških sektorjev
  - Aktivnost 2.2: Popis relevantnih znanj raziskovalnih centrov
  - Aktivnost 2.3: Popis vzorčnih primerov podjetniške inovativnosti v luči trajnostnega razvoja

  WP3 – Razvoj metodologij za spodbujanje konkurenčnosti MSP
  - Aktivnost 3.1: Opredelitev metodologije za strateško-kognitivni audit
  - Aktivnost 3.2: Opredelitev metodologije za snovanje strateško-kognitivnih načrtov
  - Aktivnost 3.3: Opredelitev politike za podporo inovacijam

  WP4 – Implementacija metodologije
  - Aktivnost 4.1: Identifikacija sorodnih strateško-kognitivnih skupin podjetij in analiza njihove vzdržnosti
  - Aktivnost 4.2: Izdelava in predstavitev MSP evalvacijskega poročila
  - Aktivnost 4.3: Izdelava in analiza strateško-kognitivnih map
  - Aktivnost 4.4: Razvoj strateško-kognitivnih načrtov za podjetja »ideal-tipo«

  WP5 – Čezmejna šola podjetniške inovativnosti
  - Aktivnost 5.1: Zasnova čezmejne šole podjetniške inovativnosti
  - Aktivnost 5.2: Zagon čezmejne šole podjetniške inovativnosti

  WP6 – Komunikacijski načrt, vrednotenje in diseminacija rezultatov
  - Aktivnost 6.1: Vrednotenje rezultatov projekta
  - Aktivnost 6.2: Priprava komunikacijskega načrta
  - Aktivnost 6.3: Priprava komunikacijskih orodij in izvedba komunikacijskega načrta.

  Poglavitni učinki projekta so:

  - 1 zbir metodologij, orodij in procesov, ki se lahko prenesejo v druga geografska okolja in sektorje za:
  a) identifikacijo obstoječih znanj in upravljanja z znanji pri MSP;
  b) izdelavo kognitivno strateških map na nivoju posameznih podjetjih, sektorjev ali celotnega območja;
  c) priprava skupnih strateško inovacijskih projektov v luči trajnostenega razvoja.

  Vse to z vključitvijo cca. 200 podjetij v organiziran tečaj usposabljanja (1 za Slovenijo, 1 za Furlanijo in 1 za Benečijo).
  - 1 spletna platforma za vzpostavitev mreže univerz, podpornih struktur za inovacije, združenja podjetij in MSP, ki bodo sodelovali v projektu.
  - 200 poročil o razpoložljivem intelektualnem kapitalu MSP in 50 strateško-kognitivnih map;
  5 sektorskih strateško-kognitivnih map, skupno pa 25 strateško-kognitivnih map za podjetja predstavnike »idealnega tipa« v posameznih sektorjih.
  - 1 strateško-kognitivna mapa za celotno čezmejno območje in razvoj ustreznih strateških usmeritev.
  - 1 poročilo o predlogu smernic razvoja inovacijskih procesov na teritoriju v luči trajnostnega razvoja.
  - 1 zasnova in vzpostavitev čezmejne šole podjetniške inovativnosti, ki bi vsebinsko in holistično povezovala ekonomsko-organizacijska, naravoslovno-tehnična in družboslovna-humanistična znanja ter vključitev cca. 50 slušateljev.

  Rezultati projekta bodo doprinesli k razvoju skupnih inovacijskih projektov tako tehnoloških kot strateških, ki bodo povečali konkurenčno sposobnost MSP v luči trajnostnega razvoja. Z izvedbo bo omogočeno tudi usposabljanje mladih strokovnjakov, ki bodo sposobni učinkovito podpirati podjetja, predvsem MSP, v procesih strateških inovacij.
  Na koncu bo omogočena določitev ukrepov za podporo procesom inovacij z vidika trajnostnega razvoja s strani javnih institucij območja, kot tudi vzpostavitev trajnih povezovalnih in razvojnih mrež (open innovation) med glavnimi raziskovalnimi subjekti lociranimi na slovensko–italijanskem teritorialnem območju; projekt bo nenazadnje imel pozitivne ekonomske in okoljske posledice za celotno prebivalstvo vključenega območja.

 • Spletna stran projekta: http://www.know-us.eu

 • Datum pričetka projekta: julij 2010
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 2.652.443,07
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017